Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - บทสวดจักรพรรดิ์
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

บทสวดจักรพรรดิ์
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บทสวดจักรพรรดิ์
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 08/06/2017 2:40 pm    ชื่อกระทู้: บทสวดจักรพรรดิ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หากกายสบาย จิตก็จะสบาย

การปฏิบัติธรรมตามแบบฉบับของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ไม่มีอะไรยากเพราะทุกคนสามารถทำได้ ขอแค่เพียงสละเวลาวันละ 3-5 นาทีมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะทำที่ไหนก็ได้ อยู่บ้านก็ทำได้ ขอเพียงมีใจที่เคารพศรัทธาในพระรัตนไตรเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ก่อนจะเริ่มทำก็กราบพระเสียก่อน จะกราบที่หิ้งพระหรือที่หัวเตียงก็ได้ หากหัวเตียงไม่มีพระ ก็ให้นึกถึงพระแล้วกราบลงไป คนเราหากนึกถึงพระอยู่ กราบลงไปเมื่อใดก็ถึงพระท่านเสมอ

จากนั้นก็นั่งในอริยาบทสบายๆ จะนั่งขัดสมาธิก็ได้ จะนั่งเหยียดขาก็ได้ แล้วให้นึกท่องในใจว่า

"พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ"

ซึ่งพระคาถาบทนี้เรียกว่าพระไตรสรณคมน์ อันมีความหมายว่า

"ขอยึดเอาพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง"

หรือจะใช้บทพระคาุถามหาจักรพรรดิก็ได้ ซึ่งพระคาถานี้มีอยู่ว่า

"นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ สีสหัสสสุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะธาพุทโมนะ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สิวลีจะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ทาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ"

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/06/2017 12:00 pm    ชื่อกระทู้: บทสวดจักรพรรดิ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://www.84000.org/true/181.html

คนฟังธรรม ๓ ประเภท

ปัญหา คนที่ไปฟังเทศน์ ฟังธรรมอยู่ตามวัดเป็นประจำนั้น มีกี่ประเภท อะไรบ้าง


ธรรมอันพระพุทธองค์กล่าวได้ว่า ธรรมนี้ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ปฏิบัติได้เฉพาะตน ผู้ปฏิบัตจนรู้ได้เฉพาะตนว่า ชาติสิ้นแล้ว ภพสิ้นแล้ว นั้นเป็นใฉน?

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24936
http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=31&A=3035&Z=3078

คำว่า มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน ความว่าบุคคลผู้มีศรัทธา
เป็นคนมีอินทรีย์แก่กล้า บุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นคนมีอินทรีย์อ่อน ... บุคคลผู้มี
ปัญญา เป็นคนมีอินทรีย์แก่กล้า บุคคลผู้มีปัญญาทราม เป็นคนมีอินทรีย์อ่อน ฯ
[๒๗๒] คำว่า มีอาการดี มีอาการชั่ว ความว่า บุคคลผู้มีศรัทธา
เป็นคนมีอาการดี บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา เป็นคนมีอาการชั่ว ... บุคคลผู้มีปัญญา
เป็นคนมีอาการดี บุคคลผู้มีปัญญาทราม เป็นคนมีอาการชั่ว ฯ
[๒๗๓] คำว่า พึงให้รู้แจ้งได้โดยง่าย พึงให้รู้แจ้งได้โดยยาก ความว่า
บุคคลผู้มีศรัทธา เป็นคนพึงให้รู้แจ้งได้โดยง่าย บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา เป็นคนพึง
ให้รู้แจ้งได้โดยยาก บุคคลผู้มีปัญญา เป็นคนพึงให้รู้แจ้งได้โดยง่าย บุคคลผู้มี
ปัญญาทราม เป็นคนพึงให้รู้แจ้งได้โดยยาก ฯ
[๒๗๔] คำว่า บางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย
บางพวกมิได้เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย ความว่า บุคคลผู้มีศรัทธา
เป็นคนมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา เป็นคน
มิได้เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย บุคคลผู้มีปัญญา เป็นคนมีปกติเห็น
ปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย บุคคลผู้มีปัญญาทราม เป็นคนมิได้เห็นปรโลก
และโทษโดยความเป็นภัย ฯ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/06/2017 12:01 pm    ชื่อกระทู้: บทสวดจักรพรรดิ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=16&A=931&Z=1011

ดูกรอานนท์ เรากล่าวว่าสุขและทุกข์เป็นของอาศัย
เหตุเกิดขึ้น สุขและทุกข์อาศัยอะไรเกิดขึ้น สุขและทุกข์อาศัยผัสสะเกิดขึ้น
บุคคลผู้กล่าวดังนี้ จึงจะชื่อว่าเป็นอันกล่าวตามที่เรากล่าวแล้ว ไม่กล่าวตู่เราด้วย
คำไม่จริง และพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆ
ก็จะไม่พึงถึงฐานะอันวิญญูชนจะติเตียนได้ ดูกรอานนท์ ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แม้
สุขและทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่า ตนทำเอง ย่อม
เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ แม้สุขและทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้
กล่าวกรรมบัญญัติว่า เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำ มิใช่ผู้อื่นกระทำ
ให้ ก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ดูกรอานนท์ ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวก
สมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่า สุขและทุกข์ ตนทำเอง เว้นผัสสะ
เสีย เขาย่อมเสวยสุขและทุกข์ ดังนี้ มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ฯลฯ พวกสมณ-
*พราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่า สุขและทุกข์เกิดขึ้น เพราะอาศัยการที่ตน
เองกระทำ มิใช่ผู้อื่นกระทำให้ เว้นผัสสะเสีย เขาย่อมเสวยสุขและทุกข์ ดังนี้
มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ฯ
[๘๓] ดูกรอานนท์ เมื่อกายมีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อม
บังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางกายเป็นเหตุ เมื่อวาจามีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็น
ภายใน ย่อมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ หรือว่า เมื่อใจมีอยู่
สุขและทุกข์อันเป็นภายใน ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางใจเป็นเหตุ ดูกร
อานนท์ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละ บุคคลย่อมปรุงแต่งกายสังขาร ซึ่ง
เป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้น ด้วยตนเองบ้าง บุคคลย่อมปรุง
แต่งกายสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้น เพราะผู้อื่น
บ้าง บุคคลรู้สึกตัว ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็น
ภายในเกิดขึ้นบ้าง บุคคลไม่รู้สึกตัว ย่อมปรุงแต่งกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุข
และทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นบ้าง ดูกรอานนท์ บุคคลย่อมปรุงแต่งวจีสังขารซึ่ง
เป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง บุคคลย่อมปรุงแต่ง
วจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นเพราะผู้อื่นบ้าง บุคคล
รู้สึกตัว ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้น
บ้าง บุคคลไม่รู้สึกตัว ย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อัน
เป็นภายในเกิดขึ้นบ้าง ดูกรอานนท์ บุคคลย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร ซึ่งเป็น
ปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง บุคคลย่อมปรุงแต่ง
มโนสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นเพราะผู้อื่นบ้าง
บุคคลรู้สึกตัว ย่อมปรุงแต่งมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายใน
เกิดขึ้นบ้าง บุคคลไม่รู้สึกตัว ย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุข
และทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นบ้าง ดูกรอานนท์ อวิชชาแทรกอยู่แล้วในธรรม
เหล่านี้ ฯ
[๘๔] ดูกรอานนท์ ก็เพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือ กายซึ่ง
เป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้น จึงไม่มี วาจาซึ่งเป็นปัจจัยให้สุข
และทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี ใจซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็น
ภายในเกิดขึ้น จึงไม่มี เขต [ความจงใจเป็นเหตุงอกงาม] ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและ
ทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี วัตถุ [ความจงใจอันเป็นที่ประดิษฐาน] ซึ่งเป็น
ปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้น จึงไม่มี อายตนะ [ความจงใจอัน
เป็นปัจจัย] ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้น จึงไม่มี
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2017 1:08 pm    ชื่อกระทู้: บทสวดจักรพรรดิ์ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

In the finish, Resident Bad 5: Gold Release is very easily the conclusive version from the game with regard to obvious factors. It includes all the features from the original as well as throws in most the DLC in addition Move support for that Ps3 edition, so you are able to experience the overall game differently. If a person already own the conventional version from the game, there's little here in order to justify buying the Precious metal Edition beyond Move compatibility because all the add-on content can be obtained for practically exactly the same price. localhealthedition
The monetary consequences associated with smoking proceed far past just the price of a smokes themselves. Smokers spend more for a lifetime insurance compared to nonsmokers. Also consider that lots of insurance guidelines including home owners insurance can give nonsmokers reduced rates. Actually, in numerous states workers who smoke need to pay more for his or her health insurance coverage benefits. oneshothealth
Beginning a restaurant takes cash. Even if you learn a excellent source with regard to discount washing machines, a buddy who roasts that you special espresso blend, and also you do all of the cooking as well as serving your self. Luckily, not every this cash is your own. prohealthcafe
We additionally apparently drink an excessive amount of, eat an excessive amount of and sit down around an excessive amount of, we are becoming fat! A brand new word is here now to explain us nowadays; it may be the word "obese" as well as apparently 25% people are overweight. The State has even did start to guide us of what to consume and how you can live. retrohealthguide
Something you might want to invest in may be the game from the year release, or all the DLC, not only Gaige as well as Krieg. Within the GOTY set you receive both figures, and 4 expansion video games, all happening after the primary story, so whether or not it's your very first play via, save all of them for final. The GOTY's expansions tend to be: Captain Scarlett as well as Her Pirate's Rear end, Mr. thehealthedition
Like a nation, only 33% associated with adults match the recommended fresh fruit servings every day (several), and 27% consume the suggested vegetables (three or even more). Amazing! If your own goal will be eating the plate that's mostly fruit and veggies, we possess some work to complete. Become the health seeker-find out that which you can change inside your lifestyle to become closer for this amount. Consider what you're eating following today-throw within an apple or perhaps a small aspect salad. Your wellbeing will thanks today, and for several years to arrive. thehealthseek
The checklist is published by how often the Classrooms information is actually kept within people's electronic address sites. Spas which are most often visited tend to be updated about the list. Since individuals store this kind of information within their personal books provided that they are enthusiastic about the services of the particular supplier and desire to visit within future. So naturally the very best service provider eventually ends up along with the checklist. tophealth247
Leadership is really a key factor i cannot tension enough! You should know which any multilevel marketing company is actually worthless, unless of course, you possess the right individuals who stand at the rear of it. Vollara requirements BIG frontrunners to impact and manual the networks and begin to produce some buzz that will create impetus. Without excellent leaders the company will pass away out rapidly. tophealthbuzz
If talking to covers using the resources made available from the consultant towards the client with regard to something beginning, training transfers exactly the same contents and also the same resources to ensure that the learner every single child act like a consultant when might be found happen. This really is true with regard to both individual and company context. Just context modifications; the property are a similar. consultingfitness
The elegance of Feng Shui is it surrounds a person automatically using the intentions a person set. A eyesight board which includes better wellness pictures or even phrases is definitely an awesome resource, but it might not continually be with a person. In Feng Shui you're incorporating intention inside your living space--physically making and maintaining the force you desire inside a more continuous way. You possess created the force flow you would like and (regardless of whether you are considering it or even not) you're taking which energy along with you... it becomes part of you. yourhealthboard
People use the look and health of the usb ports to there's more age you're. If you take care of your pores and skin, you aren't only more healthy, but additionally you look much more vibrant as well as younger. Make use of a good aesthetic cream to lessen the indicators of getting older, especially close to your attention and your forehead area. Keep from the sun's harmful rays, and restore any previous damage that the skin offers suffered. healthagingtoday
Learn how to live wholesome but don't force your own methods or even systems on another. Instead existing what works for you personally, giving the actual pupil an option. At the site all of us prevent knowledge which was useful to just one which will without doubt be helpful to another. We consider suggestions through our site visitors and all of us present their methods for living healthy even though it appears foreign in order to us. Some artwork is much more abstract compared to others but continues to be art not one the much less. healthylivingway
The very pleased parents may use a face with the Star associated with David pattern, a Menorah appeal, or the starry Shalom to express the splendid news. Christmas as well as Hanukkah delivery announcements are specially well best for the folded away, pocket-style credit cards. Recipients obtain the experience associated with opening their very own gift because they learn concerning the four legged friend. These infant announcements instantly become cherished mementos, enjoyed year in year out. AnnouncementNews
By as well as large the actual success associated with terrorist strategies comes not really from devastating events, but in the "marketing associated with terrorism" : the communiqués, the actual threats, the actual innuendos, and also the disinformation. The truth is, terrorists should want to do very little to attain their objectives. But what that doctor needs to do is actually convince us that they're occasionally ready and capable of do exactly what they warned. Thus would be the events essential, but quite a bit less important since the propaganda campaigns that are constant as well as on-going, the items which keep your fear near and constant within our minds. NewsCommunique

Just what exactly will you are doing if you utilize a method with AMD Phenom model and facing a challenge or it really is likely you will be purchasing a method with AMD Phenom to enable you to play game titles, surf online or assist your business office application. Tech Processor
Moreover, when organizations hire a third party tech help services business, the obligations of offering timely steps, initiating revisions and renovations fall around the IT firm's shoulder to get a relatively lower cost compared to be able to hiring, training and also managing a team regarding technicians. tech whatever
Our neighborhood library provides kept upwards with great technology and also trained professionals you will need to guide and also explain. Its everyday usage and also clientele have got dwindled since technology retailers and options have soared nonetheless it remains a wonderful resource. technology turn
Number several found among the list of the leading 5 finest performing portable GPS have to be Pharos Traveler GPS, since it is possible to surf the net and nonetheless get best clear mapping concurrently. Tech Hand held
At current however, three with the main industries inside the Dunedin harbor area fear they could be put away from business from the City Council's offer to rezone harbor side professional land for the usage being a residential and also commercial location. new harbor tech
Solar cell technology is currently popular inside Europe and in a few parts in america. there are usually good reports around the development regarding new solar cells which converts higher power from the sun conversion performance. obstructed technology
Through your cellular phone provider, you could possibly receive text messages and guide images on your own cell cell phone. Another solution to use the trick Service ways to track and also trace cellular phones is simply by installing microchips. Very tiny GPS chips could possibly be installed inside somebody's cellular phone when he could be not seeking. tech trace
The Reddish Raiders are already the delight and delight of Colorado Tech University from the time they enjoyed their maiden inter-college video game against Mc Murry School, with any 0-0 link. The team can be a extremely active member of the Huge 12 Conference and contains won 11 awesome conference games. inter active tech
Even people players that have played almost all along ahead of the Live Supplier gaming has been possible indicate which they do feel more confident in the particular legitimacy with the game if they are having fun with a stay dealer. live technology
Lots of the organization would certainly provide shares with the business in line with the value with the money getting contributed by every person. They make every one of the decision regarding the company as well as the profit earned inside the company are provided to these kinds of share holders by means of dividends share technology
Perhaps one of the most convincing argument and only a Clean treadmill could be the lifetime warrantee that will come as common on Clean frames and also motors. Using this confidence inside the products they feature, Smooth unquestionable know they may be on to a very important thing. And using a Smooth 7. 1 AN HOUR Pro or even a Smooth 5. 25 treadmill at home, you will probably be too. smooth tech
The nights are properly gone once you could accept a fresh salesmen or perhaps women with a minimum of sales knowledge and expect these to learn on the job. Effective automobile sales personnel have become well-trained those who understand revenue psychology along with every car around the lot! They could answer inquiries on hybrids and also power tissues, and offer you advice according to sound complex knowledge. technical knowledge
Exactly edge location regarding free cost-effective zone and extremely liberal legal guidelines system need to provoke getting foreign assets, as purchase environment inside Georgia just isn't very attractive from your various items of see. technology zone
Phone methods using VoIP likewise have other rewards. With standard phone methods, users are usually billed either from the minute or the next. However, together with VoIP, your call is separated and sent from the internet by means of packets and also reassembles on the receiving conclusion. For this kind of reason, you might be billed considering data use. tech system
How to be able to Stream Video on the net Tool is probably the most crucial tools that'll let you start making use of Videomarketing to market your website. Now it really is time to take action, so now it will be recommended to evaluate this special solution so that you can explore to see how it could easily increase productivity of your website. stream technology
WiMax can be a high tech wireless broadband engineering facilitates large speed mobile internet access to the particular portable gadgets like notebooks, Netbooks, Smart-phones, PDAs and so forth. access technology
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ประชาสัมพันธุ์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที