Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต้องพิมพ์มือ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต้องพิมพ์มือ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เสพ ฟื้นฟู
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/01/2017 3:35 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามหนังสือ สทส ที่ 0035.11/ 114 ลง 14 มกราคม 2552 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ต้องหา

สรุปว่า ผู้ต้องหาที่ไม่ต้องพิมพ์มือ คือ ผู้ต้องหาที่กระทำผิด......


ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/01/2017 3:36 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ใครแม่น ขอหย่อย...... ท่านเทพ นฐ. ท่าน พงส์ หายไปไหนแล้ว.... ท่าน บัญชร/ ผู้เชี่ยวชาญ บก.อก.ภ.๔
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/01/2017 7:17 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สาระสำคัญ...ของหนังสือที่ปรากฏ


ตามหนังสือ สทส ที่ 0035.11/ 114 ลง 14 มกราคม 2552 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ต้องหา

ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 32 บทที่ 1 การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
ข้อ 1.1.1 ได้กำหนดหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการจัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาที่กระทำผิดอาญาทุกประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ หรือคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าลหุโทษ และความตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกซึ่งได้เปรียบเทียบปรับแล้ว


เนื่องจากขณะนี้ได้ปรากฏว่า มีพนักงานสอบสวนหลายท้องที่ไม่ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบดังกล่าวที่กำหนดไว้ โดยได้จัดพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา ในคดีความผิดที่ได้รับการยกเว้น ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

ส่งไปจัดเก็บประวัติ ที่ ทว. ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และอาจกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 อีกทั้งเป็นประเด็นให้มีการร้องเรียนข้าราชการตำรวจซึ่ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ของ ตร. และข้าราชการตำรวจโดยรวม


ดัง สทส.ขอประสานมายังท่านเพื่อกรุราแจ้งให้พนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดท่าน ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 บทที่ 1 ข้อ 1.1.1.
โดยเคร่งครัดต่อไป


หนังสือดักล่าว ตาม ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543


กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/01/2017 7:18 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/01/2017 7:24 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ต่อมา กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี มีหนังสือที่ 0011.13/2749 ลง 2 สิงหาคม 2554 เรื่อง แก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ เรียน ผบช.สพฐ.ตร. ว่า กม. ได้นำเสนอ ตร.พิจารณาและ ตร.มีบันทึก ลง 1 ส.ค.2554 เห็นชอบ พร้อมลงนามในร่างระเบียบ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งระเบียบฯมาเพื่อแจ้งเวียน

กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/01/2017 7:27 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/01/2017 8:01 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สรุปได้ว่า......

1. ตามหนังสือ สทส ที่ 0035.11/ 114 ลง 14 มกราคม 2552 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ต้องหา
เป็น....ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543

กำหนดไว้ว่า ข้อ 1 หน้าที่ของพนักงานสอบสวน
1.1 จัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ดังนี้
1.1.1 ผู้ต้องหาที่กระทำผิดอาญาทุกประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ หรือคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าลหุโทษ และ ความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งได้เปรียบเทียบปรับแล้ว

2. ตามหนังสือ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี มีหนังสือที่ 0011.13/2749 ลง 2 สิงหาคม 2554 เรื่อง แก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ เรียน ผบช.สพฐ.ตร. ว่า กม. ได้นำเสนอ ตร.พิจารณาและ ตร.มีบันทึก ลง 1 ส.ค.2554 เห็นชอบ พร้อมลงนามในร่างระเบียบ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งระเบียบฯมาเพื่อแจ้งเวียน เพื่อทราบทั่วกัน

เป็น....ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ.2554
ยกเลิกความใน ลักษณะที่ 32 แห่งประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีเสียทั้งหมด
และให้ใช้ความที่แนบท้ายระเบียบนี้แทน

กำหนดไว้ว่า ข้อ 1 พนักงานสอบสวน มีหน้าที่
1.1 จัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ดังนี้
1.1.1 ผู้ต้องหาคดีอาญาทุกประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ หรือคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าลหุโทษ หรือ ความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รวมทั้งความผิดตามกฎหมายอื่นๆซึ่งได้เปรียบเทียบปรับแล้ว


*******************************************************

สรุปแล้ว.....

1. ผู้ต้องหาที่ พนักงานสอบสวน มีหน้าที่ จัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ คือ..............

2. ผู้ต้องหาที่ พนักงานสอบสวน ไม่ต้อง จัดให้มีการพิมพ์ลายนิว้มือ คือ..............


พนักงานสอบสวน ในเขตพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 7 จะเป็นผู้ที่จะตอบได้ดี

ตามหนังสือที่ ตามหนังสือ สทส ที่ 0035.11/ 114 ลง 14 มกราคม 2552 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ต้องหา

เวียนไปถึง ผบช.ภ.7
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 25/08/2017 12:34 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผู้ต้องหาท่ีเป็นตำรวจ ตกเป็นผู้ต้องหา ในคดีวิสามัญ น้ัน เม่ือพิมพ์มือแล้ว ต้องส่งตรวจหรือไม่ มีระเบียบใด ยกเว้นไว้ว่า ไม่ต้องส่งตรวจหรือไม่ ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/08/2017 11:16 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาคดีวิสามัญต้องพิมพ์มือด้วย
เพราะเขาคือ ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่น ดีดีนั่นเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/08/2017 11:19 pm    ชื่อกระทู้: ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 ผู้ต้องหาที่ไม่ต ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พิมพ์แล้วต้องส่งตรวจ
เพราะเป็นข้อมูลบันทึกว่า

มือวิสามัญผู้นี้ ต่อสู้ป้องกันตัวมาแล้วกี่ครั้ง
แต่ละครั้งผลคดีเป็นอย่างไร
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เสพ ฟื้นฟู ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที