Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์และพรบ.ศุลกากร
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์และพรบ.ศุลกากร
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เลื่อยโซ่ยนต์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
webmaster
เว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์


เข้าร่วมเมื่อ: Aug 17, 2007
ตอบ: 1393

ตอบตอบ: 31/10/2007 3:39 pm    ชื่อกระทู้: พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์และพรบ.ศุลกากร ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์และพรบ.ศุลกากร

ข้อความ : ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเลื่อยโซ่ยนต์มา และได้ตั้งข้อหามา 2 ข้อหา
1.มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง 2.นำพาของต้องห้ามต้องจำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้เสียภาษี กระผมอยากเรียนถามท่านผู้รู้ช่วยชี้แจงด้วย กรณีเช่นนี้ เราจะดำเนินคดีเฉพาะตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ได้หรือไม่ แล้วเราจะสั่งไม่ฟ้อง ตาม พรบ.ศุลกากรได้หรือไม่
เพราะปัจจุบันมีพรบ.เลื่อยโซ่ยนต์มาใช้บังคับเป็นการเฉพาะแล้วของกลางจะต้องนำส่งศุลกากรให้ประเมินราคาหรือไม่ ท่านผู้ร้กรุณาช่วยชี้แจงด้วย และขอทราบวิธีการปฎิบัติ


จาก : น้องน้อย - 27/10/2007 21:47


ข้อความ : ใช้ตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ ๒๕๔๕ บังคับและเครื่องเลื่อยต้องส่งศุลกากร เน้อ! ใครเขาจับมาละเนี่ย ข้อหานำของต้องห้ามต้องจำกัดเข้ามาในราชอาญาจักรนั้นเป็น พรบ.เลื่อยโช่ยนต์เก่า ซึ่งเขาเลิกใช้กันแล้ว

จาก : พงส.ป่าเหนือ - 27/10/2007 22:32


ข้อความ : ตรวจสอบจากผู้ครอบครองเสียก่อนว่าได้มีการยื่นคำร้อง
ขอใบอนุญาตตาม ม.๑๔ แล้วหรือไม่ ถ้ามีไม่ผิดตาม ม.๔
แล้วให้ทำหนังสือตรวจสอบหรือหารือไปยัง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

จาก : พงส.... - 27/10/2007 23:12


ข้อความ : พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ ๒๕๔๕
“เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า เครื่องมือสำหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักรกล และให้หมายความรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

ตามที่ทราบมาขณะนี้ยังไม่มีในกฎกระทรวงกำหนดคำว่า “เลื่อยโซ่ยนต์"เลย

คงดำเนินคดีได้เฉพาะพ.ร.บ.ศุลกากรฯ

ทราบมาว่า กฤษฎีกา ตีความแล้ว
ลองหาดูครับจาก : peebaaw - 28/10/2007 11:50


ข้อความ : ที่มา http://www.krisdika.go.th/searchResult.jsp?head=4

เรื่องเสร็จที่ ๑๕๖/๒๕๔๙บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/๑๓๕๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ การซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง พ.ศ. .... และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ซึ่งในการพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ได้มีความเห็นเกี่ยวกับนิยามคำว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่ากรมป่าไม้จำต้องยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดขอบเขตความหมายของเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป นั้น

กรมป่าไม้ได้พิจารณาดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) แล้ว แต่เนื่องจากเดิมกรมป่าไม้เข้าใจว่านิยามคำว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” มีความชัดเจนแล้วโดยไม่จำต้องออกกฎกระทรวงกำหนดความหมายของเลื่อยโซ่ยนต์อีก เว้นแต่กรณีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ให้เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ด้วย กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการประกาศให้ผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช้บังคับดำเนินการแจ้งการมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๔ จึงมีปัญหาในทางปฏิบัติว่า เลื่อยโซ่ยนต์ที่กรมป่าไม้ได้รับแจ้งไว้ก่อนดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดความหมายของเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะมีผลในทางกฎหมายหรือไม่ อย่างไรคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมป่าไม้ โดยรับฟังคำชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) แล้ว เห็นว่า มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์และเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ .ศ. ๒๕๔๕ ใช้บังคับ มาตรา ๑๔[๑] แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ จึงได้บัญญัติให้ผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในความครอบครองในวันที่กฎหมายใช้บังคับ มาขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ใช้บังคับ โดยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔[๒] และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป แต่โดยที่นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ มีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นระยะเวลาเกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ใช้บังคับแล้ว ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ ตามบทนิยามคำว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” ตามมาตรา ๓[๓] แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ แต่อย่างใด จึงยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ที่จะนำมาดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๑๔ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในความครอบครองในวันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ใช้บังคับ มิได้มาขอรับใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่ามีความผิดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ อย่างไรก็ตาม หากต่อมามีการออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์แล้ว ผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในความครอบครองในวันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ใช้บังคับก็ต้องมาดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ให้ถูกต้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับต่อไป

อนึ่ง การดำเนินการแจ้งการมีอยู่ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ใช้บังคับ ก่อนมีการออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ ตามบทนิยามคำว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ และต้องมาดำเนินการขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับดังกล่าวแล้วข้างต้น

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ

(คุณพรทิพย์ จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีนาคม ๒๕๔๙--------------------------------------------------------------------------------

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๓๐๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

[๑] มาตรา ๑๔ ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามาขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา ๔ และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น เว้นแต่จะขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้

ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและคดียังไม่ถึงที่สุด

ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ออกใบอนุญาตให้ เมื่อผู้นั้นได้นำเลื่อยโซ่ยนต์มามอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งไม่อนุญาต

ในกรณีที่ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้นั้นตกเป็นของแผ่นดินนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาตหรือนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัย

เลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคห้า ให้นำไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำลายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

[๒] มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต้องจัดทำบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทำเครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และระบุพื้นที่ที่อนุญาตให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย

[๓] มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า เครื่องมือสำหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักรกล และให้หมายความรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ ฯลฯ


จาก : peebaaw - 28/10/2007 12:18


ข้อความ : มีปัญหาว่า..

ตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ
มาตรา ๒๗ ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราชฯ
มาตรา ๒๗ ทวิ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี ฯ

อายุความเริ่มนับเมื่อใด หากนับแต่วันนำเข้ามา(ม.27) และวันที่รับไว้ (ม.27 ทวิ) หากผู้ต้องหาพิสูจน์ได้ว่านำเข้ามาหรือรับไว้ นานแล้วจนล่วงเลยอายุความฟ้องคดี เช่น มีพยานบุคคลมายืนยันว่า เคยว่าจ้างให้ผู้ต้องหา นำเลื่อยเครื่องนี้ไปตัดไม้ในที่ดินที่มี โฉนดที่ดิน เมื่อ 21 ปี มาแล้ว ก็ขาดอายุความ แต่หากนับแต่วันถูกจับกุม ก็จะไม่ขาดอายุความ

อยากขอความเห็นท่านอื่นด้วยครับ


จาก : peebaaw - 28/10/2007 13:02


ข้อความ : ผมเคยเจอแต่ อายุความให้เริ่มนับแต่วันกระทำผิด ครับ ยังไม่เคย
เจออายุความเริ่มนับแต่วันจับกุม หากใครมีข้อ ก.ม.เรื่องนี้ กรุณา
แจ้งให้ทราบเป็นความรู้ด้วยครับ

จาก : พงส.คนหนึ่ง.. - 28/10/2007 16:02


ข้อความ : ผมก็สงสัยเหมือนกัน หากรับเลื่อยโซ่มานาน เกิน อายุความแล้ว ไม่ผิด และกรณี ผู้ต้องหา คดีปืนเถื่อน บอกว่า เก็บได้มานาน เกินอายุความแล้ว และก็มีพยานยืนยันด้วย อย่างนี้จะไม่ผิดเหมือนกัน หรือไม่ หรือ เป็นคนละเรื่องกัน พี่ๆ ช่วยชี้แนะ เหตุและผลให้ด้วย อยากรู้จริงๆ

จาก : พงส.ใหม่ - 29/10/2007 09:40


ข้อความ : ให้ประสานไปที่ศาลจังหวัดสตูลเคยมีคำพิพากษาเกี่ยวกับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์และ พ.ร.บ.ศุลกากรศาลตัดสินเฉพาะ พ..บ.เลื่อยโซ่ยนต์โดยให้เหตุผลว่ามี พ.ร.บ.เฉพาะแล้ว

จาก : พงส.ใต้ - 31/10/2007 14:28

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
webmaster
เว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์


เข้าร่วมเมื่อ: Aug 17, 2007
ตอบ: 1393

ตอบตอบ: 15/12/2007 8:47 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

dd
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
มะขามหวาน
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 08/08/2010
ตอบ: 2

ตอบตอบ: 08/08/2010 4:26 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แล้วเลื่อยไฟฟ้าล่ะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
pamporn
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 17/09/2008
ตอบ: 320

ตอบตอบ: 08/08/2010 11:10 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กฎหมายเ้ลื่อยโซ่ยนต์ เขายกเว้นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ไว้เฉพาะคนที่มาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ แต่หากเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่ไม่ได้แจ้งการครอบครองหรือไม่มีใบอนุญาต ย่อมผิดทั้งข้อหามีเลืื่ื่อยโซ่ยนต์ และ พ.ร.บ.ศุลกากรด้วย หากเขาจับมา 2 ข้อหา ต้องแจ้งทั้ง 2 ข้อหา และสั่งฟ้องทั้ง 2 ข้อหา จะเป็นกรรมเดียวหรือหลายกรรมอย่้าไปสนใจ แจ้งให้ครบไว้ก่อน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เลื่อยโซ่ยนต์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที