Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตราการ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตราการ
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/11/2015 5:50 pm    ชื่อกระทู้: Re: ยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตราการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไม่มีระเบียบหรอกครับที่ให้รายงานยึดทรัพย์ตามพรบ มาตรการ. มันจะมีระเบียบนี้ได้ยังไง. เพราะกฎหมายเขียนให้เป็นอำนาจของ. คกก ตรงจสอบทรัพย์สินที่จะยึดทรัพย์พวกนี้มาตรวจสอบ. ไม่ได้ให้อำนาจตำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายอื่นๆ. ไปยึดมาก่อนแล้วรายงานให้. ปปส. มาตรวจสอบ

ดังนั้น. ระเบียบว่า. รายงานไปปปส. แล้วไม่ตอบถือว่าไม่ยึด. จึงไม่มี


ดังนั้น. พึงปฎิบัติให้ชอบด้วยกฎหมาย. ว่า. อำนาจไปยึดเอาทรัพย์เกี่ยวเนื่องมาตรวจสอบเป็นอำนาจของ. คกก. ตรวจสอบทรัพย์สิน. ไม่ใช่อำนาจตำรวจ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/11/2015 6:43 pm    ชื่อกระทู้: Re: ยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตราการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
Anonymous บันทึก:
คณะกรรมการกฤษฏีกาตอบหารือว่าไม่มีอำนาจยึดเว้นเป็นของกลางในคดีที่จับกุมกล่าวหา ส่วนที่ทำหนังสือแจ้งไปแล้วไม่ตอบ มีระเบียบว่าถ้าไม่แจ้งกลับมาตามกำหนดเวลาก็คือไม่ยึดครับ


ขอความรู้ คับ

ระเบียบใด ขอรับ !!!!

เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง

ไอ้บ้าเอง


บอกเองว่ามีระเบียบ

จวนเจียน แล้วจะมาบอกว่าไม่มีระเบียบ

ช่างไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้ นะขอรับ

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 26/11/2015 6:50 pm    ชื่อกระทู้: Re: ยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตราการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ใครบอกล่ะครับว่ามีระเบียบ.

คนบอกว่ามีระเบียบ.

กับคนบอกว่า ไม่มีระเบียบ.

มันคนละคนกันนะ. คุนไอ้บ้า
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/11/2015 6:42 am    ชื่อกระทู้: Re: ยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตราการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระเบียบ. การประสาน ตาม. พรบ มาตรการ

วางหลักการ กำหนดแนวทางปฎิบัติเฉพาะกรณี. ทรัพย์ของกลางที่พงส. ยึดไว้ตามอำนาจหน้าที่แห่ง ปวิอ 85. แล้วอัยการแจ้งกลับมาพงส ว่า.ให้จัดการตามปวิอ 85. วรรคท้าย. (ไม่ฟ้องริบ)

ให้ พงส. แจ้งเรื่องทรัพย์ไป. ปปส. เพื่อยึดตรวจสอบตาม พรบ. มาตรการต่อไป ภายในเวลา.......ถ้าไม่ตอบมาว่ายึดหรือไม่. ให้. พงส. จัดการไปตามสั่งอัยการ/

ส่วนทรัพย์เกี่ยวเนื่อง. ไม่มีระเบียบวางไว้. เพราะ. พงส. ไม่มีอำนาจยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่อง. แต่เป็นอำนาจของ. คกก. โดยมีเลขา ปปส เป็นประธาน

http://www.singburi.police.go.th/law/21.pdf
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/11/2015 11:08 am    ชื่อกระทู้: Re: ยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตราการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
คณะกรรมการกฤษฏีกาตอบหารือว่าไม่มีอำนาจยึดเว้นเป็นของกลางในคดีที่จับกุมกล่าวหา ส่วนที่ทำหนังสือแจ้งไปแล้วไม่ตอบ มีระเบียบว่าถ้าไม่แจ้งกลับมาตามกำหนดเวลาก็คือไม่ยึดครับ


เนี๊ย !!!!

บรรทัดที่ สอง เนี๊ย ที่ว่า...

มีระเบียบว่า...ฯลฯ เนี๊ย !!!!

พูดแล้ว ว่าไม่ได้เว้า เนี๊ย !!!!

จะว่าอย่างไรต่อไป

ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์ ยิ้มเจ้าเล่ห์

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/11/2015 3:04 pm    ชื่อกระทู้: Re: ยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตราการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ระเบียบมีอยู่แล้ว เอาไปศึกษาและใช้งานให้ถูก ว่าใช้ยังไง

http://www.singburi.police.go.th/law/21.pdf
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/11/2015 4:52 pm    ชื่อกระทู้: Re: ยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตราการ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอ ๑๙ ในกรณีที่พนักงานอัยการไมขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินที่พนักงานสอบสวน ยึดไวเปนของกลางในคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ และตามกฎหมายอื่น โดยเห็นสมควรใหพนักงาน สอบสวนจัดการของกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ หากพนักงาน อัยการเห็นวาทรัพยสินของกลางอาจเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเปน ทรัพยสินที่มีมูลคามาก ใหพนักงานอัยการมีหนังสือแจงใหพนักงานสอบสวนประสานไปยัง สํานักงาน ป.ป.ส. เพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน ของกลางดังกลาวตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๙ กอนที่จะคืนของกลางใหแกเจาของ โดยสงสําเนาหนังสือใหสํานักงาน ป.ป.ส. ทราบดวย

เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับแจงจากพนักงานอัยการดังกลาวแลว ใหมีหนังสือแจงรายละเอียด เกี่ยวกับทรัพยสินของกลางไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคําสั่งใหมีการตรวจสอบ และสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของกลาง ใหพนักงานสอบสวนและพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ผูมีอํานาจดําเนินการรับมอบ และสงมอบทรัพยสินของกลางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของกลาง

หากพนักงานสอบสวนไมไดรับคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของกลางจากเลขาธิการ ป.ป.ส. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับแจงจากพนักงานสอบสวน ใหพนักงาน สอบสวนดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคทาย
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า ก่อนนี้  1, 2
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที