Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ของกลางคดียาเสพติด
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ของกลางคดียาเสพติด
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 25/06/2015 10:24 pm    ชื่อกระทู้: ของกลางคดียาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยากทราบว่ามีกฎหมายหรือระเบียบข้อใดสามารถรองรับกรณี ส่งคืนรถยนต์ของกลาง คดียาเสพติดให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ไปนำเก็บรักษาบ้างคับ
เหงื่อตก

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
เคียงเลตะวันออก
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 31/08/2010
ตอบ: 1999

ตอบตอบ: 26/06/2015 9:13 am    ชื่อกระทู้: ของกลางคดียาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

****ป.วิ.อาญา
มาตรา ๘๕/๑ เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องการขอคืนทรัพย์สินในชั้นสอบสวน
วรรคแรก
๑. ในระหว่างสอบสวน
๒. สิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้
๓. ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด
๔. ถ้ายังไม่ได้นำสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี
๕. เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ อาจยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
๖. เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้
วรรค ๒
๑. การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง
๒. จะต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง
๓. ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งโดยมิชักช้า
๔. โดยอาจเรียกประกันจากผู้ยื่นคำร้องหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ วิธีการยื่นคำร้อง เงื่อนไขและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ
๕. หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคำสั่งให้คืน
๖. ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มีอำนาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืน และบังคับตามสัญญาประกันเช่นว่านั้นได้
วรรค ๓
๑. ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่อนุญาต
๒. ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต
๓. และให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
๔. ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร
๕. คำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เคียงเลตะวันออก
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 31/08/2010
ตอบ: 1999

ตอบตอบ: 26/06/2015 9:38 am    ชื่อกระทู้: ของกลางคดียาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

***กฎกระทรวง กําหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจาพนักงานยึดไวไปดูแลรักษาหรือใชประโยชน
พ.ศ.๒๕๕๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่มาตรา ๘๕/๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่๒๗)พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติวา ในระหวางสอบสวนสิ่งของที่เจาพนักงานไดยึดไวซึ่งมิใชทรัพยสินที่กฎหมายบัญญัติไววาผู้ใดทําหรือมีไวเปนความผิด ถายังไมไดนําสืบหรือแสดงเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีเจาของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกรองอาจขอคืนสิ่งของนั้น โดยยื่นคํารองตอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรัษาหรือใชประโยชนโดยไมมีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได ทั้งนี้ การยื่นคํารอง การอนุญาตและการกําหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ระวี300
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 26/06/2015 6:11 pm    ชื่อกระทู้: ของกลางคดียาเสพติด ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การประกันทรัพย์ของกลาง...หนังสือ ตร.ที่ 0011.25/4157 ลง 5 พย.53 แนวทางปฏิบัติตาม ปวอ.ม.85/1

http://upload.one2car.com/download/downloadfile.aspx?pku=12E51AD4EA66Q3A6[8G9YMXLG3LDVO
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ของกลาง ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที