Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน
ไปที่หน้า 1, 2, 3  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
แฮกเกอร์
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 31/07/2008 10:59 am    ชื่อกระทู้: จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โค้ด:
                      ลักษณะ 8    การสอบสวน
                             บทที่ 17
                    จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน
.............................................
          ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบสวนคดีอาญา อันเป็นภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ซึ่งการดำเนินการจะต้องมีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาคและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง โดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญควบคู่ไปกับการรักษาความสงบสุขของสังคม และพัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมต่อการดำรงไว้ซึ่ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรต้นธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่พนักงานสอบสวน
จะปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธิผล จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนเป็นกรอบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ “อุดมคติของตำรวจ” ที่ได้กำหนดไว้แล้วในประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 16 ตามผนวกแนบท้าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม ดังต่อไปนี้
.          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ”
.          ข้อ 2  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
.          ข้อ 3  จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ที่ต้องประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับอุดมคติของตำรวจตามผนวกแนบท้าย ระเบียบนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม มีดังนี้
                 (1) พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
                 (2) พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่น ในศีลธรรม
                 (3) พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องโปร่ง และเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ
                 (4) พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
                 (5) พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม
                 (6) พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีไมตรีจิต และเต็มใจ
ให้บริการประชาชน
                 (7) พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
                 (8) พนักงานสอบสวนพึงสำนึก และยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง
           ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนทุกระดับชั้น ทำความเข้าใจและสอดส่องควบคุม ดูแล
ให้พนักงานสอบสวนยึดถือประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนอย่างแท้จริง เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม หากมีการละเลยหรือทำให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไปตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหากเข้าข่ายผิดวินัยก็ให้ดำเนินการในเรื่องวินัยด้วย
           (ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2544)
           (ผนวกแนบท้ายระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2544)


อุดมคติของตำรวจ
เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปรานีต่อประชาชน
อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน
ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

**********************
________________________________________
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2544

จรรยาบรรณพนักงานสอบสวน
พ.ศ.2544


ข้อกำหนด

ข้อ 1 พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

แนวทางปฏิบัติ


• ต้องศึกษา ทำความเข้าใจกฎหมายและบทบัญญัติแห่งชาติ รัฐธรรมนูญ ถึงและเสรี
ภาพของประชาชนอย่างถ่องแท้
• ต้องแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
• ปลูกจิตสำนึกของพนักงานสอบสวนให้ตระหนักในหน้าที่ ต้องเคารพในสิทธิ
และเสรี ภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยผู้บังคับบัญชาให้การอบรมเป็น
ประจำ
• ให้พนักงานสอบสวนมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องสิทธิตาม
บทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญข้อกำหนด

ข้อ2 พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม

แนวทางปฏิบัติ


• การปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริต ตรงไปตรงมา ไม่มุ่งหวัง
หรือ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะด้วยการเรียกร้อง แสดง
ท่าที หรือกิริยาอาการอื่นใด และสามารถตรวจสอบได้
• ไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือแสวงหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อกระทำสิ่งที่ม่ถูกต้อง
• มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในกรอบของศีลธรรมตามหลักศาสนา

ข้อกำหนด

ข้อ 3 พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว
ต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ

แนวทางปฏิบัติ


• ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
• ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ตาม
ลำดับขั้นตอนภายในระยะเวลา ที่ ตร.กำหนด
• ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเต็มใจ
ข้อกำหนด

ข้อ 4 พนักงานสอบสวน ต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติ


• ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยืดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และชอบธรรม
• ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
• ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ

ข้อกำหนด

ข้อ 5 พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ
และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม

แนวทางปฏิบัติ


• ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และอุทิศตนทุ่มเท สติปัญญา ความรู้
ความคิดที่มีอยู่ให้กับงานอย่างเต็มที่
• ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยมีจิตสำนึกและหลักการตามกฎหมายเพื่อประโยชน์
แห่งการอำนวยความยุติธรรม
• ปลูกจิตสำนึกพนักงานสอบสวนในเรื่องการเสียสละ อดทนและความรับผิด
ชอบในหน้าที่


ข้อกำหนด

ข้อ 6 พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ด้วยความสุภาพอ่อนโยน
มีไมตรีจิต และเต็มใจให้บริการประชาชน

แนวทางปฏิบัติ


• พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนด้วยความ
เป็นธรรมเอื้อเฟื้อมีน้ำใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน โดยมีจิตสำนึกการ
ให้บริการประชาชน
• เต็มใจแนะนำ ช่วยเหลือในการบริการประชาชน เสมือนญาติ

ข้อกำหนด

ข้อ 7 พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

แนวทางปฏิบัติ


• ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตนให้มีความรู้ ความชำนาญ
ทันต่อเหตุการณ์
• ขยันหมั่นเพียร ทำความเข้าใจต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติและ
นำไปยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
• มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ข้อกำหนด

ข้อ 8 พนักงานสอบสวนพึงสำนึกและยึดมั่น ในวิชาชีพการสอบสวน
มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง

แนวทางปฏิบัติ


• ดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการในกระบวนการ ยุตธรรม ด้วยการ
ใช้ ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีหลักการ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับ
ถือของประชาชน
• ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพการสอบสวนด้วยความมั่นคงและความภาคภูมิใจใน
เกียรติคุณและศักดิ์ศรีของความเป็นพนักงานสอบสวน
• ปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของพนักงานสอบสวนให้เป็นที่เชื่อถือและศรัทธา
ของประชาชน


ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
ภูธร 30
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 01/08/2008 10:43 pm    ชื่อกระทู้: Re: จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อาชีพที่ต้องมีจรรยาบรรณแสดงว่าเป็นอาชีพเฉพาะทาง เช่นแพทย์ , พยาบาล , นักกฎหมาย , วิศวกร ,สภาปนิก , นักบัญชี ซึ่งมักจะได้รับการยกย่องนับถือในสังคมเป็นพิเศษ ในส่วนของ พงส.กลับกลายเป็นเรื่องหน้ามือกับหลังเท้า แม้กระทั่งอาชีพตำรวจด้วยกันยังดูถูกเหยียดหยาม พงส. ไม่มีใครอยากมาเป็น พงส. หากถามความสมัครใจ พงส.ทุกวันนี้ให้ย้ายออกนอกสายรับรองว่าเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ขอย้ายออกหมด ในสภาพความเป็นจริงพงส.แทบปฏิบัติตามจรรยาบรรณไม่ได้เลย เพราะ คุณภาพชีวิตต่ำกว่านายตำรวจสัญญาบัตรด้วยกัน รายได้ต่ำกว่า และที่ร้ายแรงคือ เส้นสายน้อยที่สุด ความที่ไม่มีเส้นสายทำให้การดำเนินคดีแทบจะขัดใจผู้มีอำนาจเหนือกว่าไม่ได้ สังการหรือฝากมาอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้น หากขัดขืนก็ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกโยกย้าย เนื่องจาก พงส.ไม่มีเกราะคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตน หากทำถูกต้องถูกกลั่นแกล้ง แต่ทำผิดโดนอาญาหรือวินัยทันทีไม่มีใครหน้าไหนมาช่วย ลักษณะของจรรยาบรรณ พงส. ล้วนแต่จะบอกให้ พงส.มีความซื่อสัตย์ แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับสวนทางกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว เห็นควรจะยกเลิกจะเป็นการดีที่สุด
กลับไปข้างบน
ส่วนส่วนกลางสาม 0
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 01/08/2008 11:04 pm    ชื่อกระทู้: Re: จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ความคิดใช้ได้ แต่น่าจะรอให้พงส. ได้ถูกหน่วยอื่นลากไปเสียก่อน อิสระมากขึ้น
ค่าตอบแทนก็น่าจะดี เพราะ พงสฯ อยู่ทุกหัวระแหงของประเทศ ประชาชนพึ่งได้ เพราะมีอะไร ก็ต้องมาถามหา ร้อยเวร พันเวร หมื่นเวรก่อนเสมอ
เพราะไม่หาตำรวตคูยาม บอกว่าไม่มีหมายจับ
กลับไปข้างบน
รายได้ดี
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 01/08/2008 11:08 pm    ชื่อกระทู้: Re: จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ใครบางคนอาจเข้าใจผิดว่า หากพงสฯได้เงินประจำตำแหน่งมากกว่าสายอื่น จะทำให้สายงานอื่นถดถอย
ไม่จริงหรอกครับผมถามหลายคนแล้ว เขาบอกว่า ทุกวันนี้เขาอยู่สบาย เงินมีใช้ล้นมือ งานมีทีมลุกน้องมากมาย เส้นสายใหญ่โต แต่หากพนักงานสอบสวน เขารออีก 3 ปี พวกเขาก็จะได้ ตาม เพราะมีมาตรา 71 ช่วยไว้แล้ว
ฉะนั้น ความเป็นอยู่พวกสายอื่นเขาไม่เดือดร้อน เขามีเงินตามคดี และมีทีมงานแบ่งเบาภาระ
ซึ่งหากขอแลกตำแหน่งกัน เขาบอกว่าไม่เอาเด็ดขาด

พราะอะไร ก็รูอยู่ ศิลปินเดี่ยว ไง
กลับไปข้างบน
ลูกเลี้ยงของคนใช้ในบ้าน
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 02/08/2008 7:18 am    ชื่อกระทู้: Re: จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จรรยาบรรณทุกข้อดีหมด พนักงานสอบสวนพึงมีและกระทำ มีเพียงข้อเดียวที่ทำใจไม่ได้ คือข้อ ๘ ยังบังคับใจให้ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเองไม่ได้เลย
กลับไปข้างบน
สัจจธรรม
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 02/08/2008 3:25 pm    ชื่อกระทู้: Re: จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีแต่สั่งพนักงานสอบสวนให้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ แล้วไอ้พวกที่มาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนมันมีที่มาอย่างไร ใครๆก็รู้กันทั้งนั้น แล้วยังมาไล่ต้อนพวก รองผกก(สส) สบ(3) ให้เข้าประเมิน สบ 4 เพื่อให้ไปทำงานอยู่ที่ ภ.จว. ทำให้ไม่ให้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ทำงานอยู่ที่โรงพัก เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่งานสอบสวนมันจะได้รับการพัฒนาเสียที น่าเบื่อจริงๆ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 03/08/2008 1:05 am    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จรรยาบรรณ พงส เป็นหมันจริงๆ ยกเลิกไปเสีย พงส.ไม่สามารถปกป้องศักดิ์ตนเองได้หรอก ถูกแทรกแซง ถูกร้องเรียนได้ง่าย ไม่ได้รับการเลียแลมานาน พงส.ทำงานตัวคนทุกเรื่องเป็นผุ้เก่งกาจจริง ๆ ไมปขอหมายจับคดีสำคัญในเวลกลางคืนศาลไม่อยู่เวร ทั่งที่มีชื่ออยู่เวร เจ้าหน้าที่ศาลไห้โทร. หา แต่โดนศาลด่า และขู่จะยกคำร้อง เวรกรรมจริงประเทศไทย สุดปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเสีย ไม่จับดีกว่า
กลับไปข้างบน
แวบ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 04/08/2008 4:42 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

...เวรกรรม อมยิ้ม อมยิ้ม
กลับไปข้างบน
เรื่องจริง
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 23/08/2008 3:23 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พวกผู้หลัก ผู้ใหญ่เขาไม่ให้ลูก หลานมาเป็นพนักงานสอบสวน เพราะเขารู้ดีว่ามันมีแต่เรื่องมากมาย และมีแต่เรื่องต้องรับผิดทั้งนั้น ไม่มีรับชอบ เขาให้ลูก หลานเป็นสายงานอื่นๆหมด แล้วก็วิ่งเต้นขึ้นเป็น ผกก. เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเลย ซึ่งเวลาสั่งสำนวนมันง่ายมาก ถ้ามีปัญหามา ก็ตั้งกรรมการพนักงานสอบสวน มันก็เป็นกันมาอย่างนี้ แล้วเรื่องเงินประจำตำแหน่งอะไรนั่น ก็อย่าหวังเลยที่จะได้มากกว่า ผกก. เพราะเขาเห็นว่างานสอบสวน ไม่ใช่งานหลัก เป็นงานสนับสนุน และต้องกดขี่ไว้ อย่าให้มันอิสระ
กลับไปข้างบน
น่าคิด ฮิ ฮิ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 29/08/2008 9:56 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มีแต่จรรยาบรรณ พงส. แล้วสายงานอื่นไม่มีบ้างเลย รึ น่าคิด เช่น สายปราบปราม สืบสวน งานธุรการ จราจร และบริหาร ฮิ ฮิ
กลับไปข้างบน
archanky
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 13/09/2008
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 13/09/2008 11:43 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่คิดดีทำดี

ฝากไว้ด้วย พระบรมราโชวาทของในหลวง

“ ประชาชนในที่บางส่วนนั้น ไม่ทราบถึงกฎหมาย ด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองไม่ได้มีโอกาสไปชี้แจงและประชาชนเหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่า เราจะวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างไร อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ ที่จะให้ปกครองหรือความเรียบร้อยเกิดขึ้นได้ ก็ต้องนำความรู้ไปให้ถึงประชาชน “
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เห็นชอบด้วยคน
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 30/09/2008 1:50 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เราไม่อยู่วงการนี้ แต่มีเพื่อนเป็นตำรวจดี แล้วมีปัญหาอย่างที่เพื่อน ๆ ว่า ทำไมไม่ลุกขึ้นมารวมตัวปฏิวัติระบบงานสอบสวนล่ะ เราเป็นกำลังใจให้นะ แต่เฉพาะพวกดี ๆ นะ ไม่ดีไม่เกี่ยว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 02/10/2008 10:32 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พวกเราลุกขึ้นสู้ดีกว่า แยกออกจาก ตร.เลยดีไหม อะไรฯก็กีดกัน ความดีความชอบไม่เคยได้ สายอื่นเอาไปหมด
กลับไปข้างบน
พงส.ตัวเป็นๆ
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 04/11/2008 3:41 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นว่า หาก พงส.ผู้ใด ปฏิบัติไม่ได้ จะย้ายสาย
ให้เป็น ป. สืบ. จร. ครับผม
กลับไปข้างบน
คนภูธร
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 07/11/2008 11:16 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ต่อสู้เถอะแยกงานสอบสวนออกจาก ตร. เพื่องานพิเศษของเรา
กลับไปข้างบน
คนภูธร
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 07/11/2008 11:18 am    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมได้คุยกับท่านอัยการวิชิต บัวบาน อจ.ร้อยเอ็ด ถึงทราบว่า ผู้ที่ต่อสู้เรื่องเงินค่าสำนวนไม่ใช่ตำรวจ แต่เป็นท่านอัยการน่าเศร้าใจ เหมือนเงินตำแหน่ง พงส.หรือไม่
กลับไปข้างบน
พอสอพอเพียง
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 21/10/2008
ตอบ: 24

ตอบตอบ: 07/11/2008 5:12 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รวมตัวแยกออกจาก ตร.เมื่อใดบอกด้วยเอาด้วยคน
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
gameman9999
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 22/09/2009
ตอบ: 190

ตอบตอบ: 07/12/2009 11:29 am    ชื่อกระทู้: ตย.จรรยาบรรณ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตย.จรรยาบรรณ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
สบ1ภูธร
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 09/12/2009
ตอบ: 14

ตอบตอบ: 08/04/2010 11:03 am    ชื่อกระทู้: Re: ตย.จรรยาบรรณ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อยากจะเรียนถามผู้ร่างจรรยาบรรณ หรือผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายครับ ในทางปฏิบัติจริงๆ นี่โดยเฉพาะจรรยาบรรณ ข้อ 4. มันจะทำได้หรอครับ ผมว่ายากอยู่นะ หลายๆ ท่านที่เป็นพนักงานสอบสวนก็น่าจะรู้ว่าเพราะอะไร
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.บ้านบางระจัน
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 04/09/2010
ตอบ: 243

ตอบตอบ: 30/09/2010 6:38 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตย.จรรยาบรรณ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เหงื่อตก เหงื่อตก เหงื่อตก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> กฎหมายอื่น ๆ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2, 3  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที