Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ปลอมเอกสาร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 08/03/2015 11:35 am    ชื่อกระทู้: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้
พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/016/1.PDF

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ทวงถามหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้ซ่ึงเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อื่น
ซึ่งมีสิทธิรับชําระหนี้อันเกิดจากการกระทําที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้
ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง ผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าหนี้
ดังกล่าว ผู้รับมอบอํานาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอํานาจจาก
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย

ุคคลธรรมดาด้วย
“ธุรกิจทวงถามหนี้” หมายความว่า การรับจ้างทวงถามหนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นปกติธุระ
แต่ไม่รวมถึงการทวงถามหนี้ของทนายความซึ่งกระทําแทนลูกความของตน

มาตราที่น่าสนใจ

มาตรา ๘ ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่บุคคล
ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการดังกล่าว

มาตรา ๙ การทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ติดต่อ ในกรณีที่ติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้
หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้แจ้งให้เป็นสถานที่ติดต่อ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อ
ตามสมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทํางานของบุคคลดังกล่าว หรือสถานที่อื่น
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา
และในวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตามเวลา
ดังกล่าวได้หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
*************************
ทวงไม่เป็นเวลาล่ำ เวลา ระวัง


มาตรา ๑๔ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการดังต่อไปนี้
(๑) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(๒) ทวงถามหน้ีหรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี
ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอํานาจกระทําได้ตามกฎหมาย
มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 08/03/2015 12:22 pm    ชื่อกระทู้: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไอ้บ้า หายบ้า ก็ พ.ร.บ. ฯ นี้ ล่ะ

ขอบพระคุณ คับ

ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง

เปลี่ยนจาก ทวงด้วยวาจา

เป็นหนังสือบอกกล่าว แล้วต่อไป

เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
กลับไปข้างบน
พงส.รักสงบ
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 06/12/2013
ตอบ: 149

ตอบตอบ: 08/03/2015 1:24 pm    ชื่อกระทู้: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลครับ... เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 09/03/2015 12:09 pm    ชื่อกระทู้: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า

สิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้

ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไมดี

ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นแลเป็นดี

การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม 5 อย่าง

1 ค้าขายเครื่องประหาร 4 ค้าขายน้ำเมา

2 ค้าขายมนุษย์ 5 ค้าขายยาพิษ

3 ค้าขายสัตว์เป็นสำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร

การค้าขาย 5 อย่างนี้เป็นข้อห้าม อุบาสกไม่ควรประกอบ

มังสะ 10 อย่างที่ภิกษุไม่ควรฉันและห้ามรับประเคน

1 เนื้อมนุษย์ 6 เนื้องู

2 เนื้อช้าง 7 เนื้อสุนัข

3 เนื้อม้า 8 เนื้อราชสีห์

4 เนื้อเสือโคร่ง 9 เนื้อหมี

5 เนื้อเสือเหลือง 10 เนื้อเสือดาว

กุศลกรรมบถ 10

จัดเป็นกายกรรม 3 อย่าง

1 ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง

2 อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการแห่งขโมย

3 กาเมสุมิจฉา จารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม

จัดเป็นวจีกรรม 4 อย่าง

1 มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ

2 ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดส่อเสียด

3 ผรุสาย วาจาย เวรมณี เนจากพูดคำหยาบ

4 สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ

จัดเป็นมโนกรรม 3 อย่าง

1 อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของเขา

2 อพยาบาท ไม่พยาบาทปองร้ายเขา

3 สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม

กรรม 10 อย่างนี้เป็นทางบุญ ควรดำเนิน

คนเทียมมิตร 4 จำพวก

คน 4 จำพวกนี้ ไมใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตร ไม่ควรคบ

1 คนปอกลอก มีลักษณะ 4

- คนเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

- เสียให้น้อย คิดเอาให้ได้มาก

- เมื่อมีภัยแก่ตัว จึงรับทำกิจของเพื่อน

- คบเพื่อนเพราะเห็นประโยชน์ของตัว

2 คนดีแต่พูด มีลักษณะ 4

- เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศรัย

- อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย

- สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้

- ออกปากพึ่งมิได้

3 คนหัวประจบ มีลักษณะ 4

- จะทำชั่วก็คล้อยตาม

- จะทำดีก็คล้อยตาม

- ต่อหน้าสรรเสริญ

- ลับหลังตั้งนินทา

4 คนชักชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะ 4

- ชักชวนดื่มน้ำเมา

- ชักชวนเที่ยวกลางคืน

- ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น

- ชักชวนเล่นการพนัน

เครื่องฉิบหาย 6

อบายมุข คือ เครื่องฉิบหาย 6

1 ดื่มน้ำเมา มีโทษ 6

- เสียทรัพย์ - ต้องติเตียน

- ก่อการทะเลาะวิวาท - ไม่รู้จักอาย

- เกิดโรค - ทอนกำลังปัญญา

2 เที่ยวกลางคืน มีโทษ 6

- ชื่อว่าใม่รักษาตัว - เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย

- ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย - มักถูกใส่ความ

- ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ - ได้ความลำบากมาก

3 เที่ยวดูกาละเล่น มีโทษตามวัตถุที่ไปดู 6

- รำที่ไหนไปที่นั่น - เสภาที่ไหนไปที่นั่น

- ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น - เพลงที่ไหนไปที่นั่น

- ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น - เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น

4 เล่นการพนัน มีโทษ 6

- เมื่อชนะย่อมก่อเวร - ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ

- เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป - เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน

- ทรัพย์ย่อมฉิบหาย - ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย

5 คบคนชั่วเป็นมิตร มีโทษตามบุคคลที่คบ 6

- นำให้เป็นนักเลงการพนัน - นำเป็นคนลวงเขาด้วยของปลอม

- นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ - นำเป็นคนลวงเขาซึ่งหน้า

- นำให้เป็นนักเลงเหล้า - นำให้เป็นคนหัวไม้

6 เกียจคร้านทำการงาน มีโทษ 6

- มักให้อ้างว่า หนาวนัก แล้วไม่ทำการงาน

- มักให้อ้างว่า ร้อนนัก แล้วไม่ทำการงาน

- มักให้อ้างว่า เวลาเย็นแล้ว แล้วไม่ทำการงาน

- มักให้อ้างว่า หิวนัก แล้วไม่ทำการงาน

- มักให้อ้างว่า กระหายนัก แล้วไม่ทำการงาน

ผู้หวังความเจริญในโภคทรัพย์ พึงเว้นเหตุเครื่องฉิบหาย 6 ประการ

ชนะ

พึงชนะคนพูดปดด้วยความจริง

ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

ความชนะที่กลับแพ้ได้ ไม่ดี

ความชนะที่ไม่กลับแพ้ เป็นดี

พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ

พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี

พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้

ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร

การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง

ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 09/03/2015 12:25 pm    ชื่อกระทู้: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สาธุ

กราบ กราบ กราบ

ไอ้บ้าเอง
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 09/03/2015 12:27 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

Anonymous บันทึก:
ไอ้บ้า หายบ้า ก็ พ.ร.บ. ฯ นี้ ล่ะ

ขอบพระคุณ คับ

ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง ซึ้ง

เปลี่ยนจาก ทวงด้วยวาจา

เป็นหนังสือบอกกล่าว แล้วต่อไป

เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า


สรุป ฟ้อง อะ

เล่นทุกอย่างทุกทางที่ทำได้ด้วยกฎหมาย

รอต่อไป

หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 09/03/2015 6:50 pm    ชื่อกระทู้: Re: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

3 คนหัวประจบ มีลักษณะ 4

- จะทำชั่วก็คล้อยตาม

- จะทำดีก็คล้อยตาม

- ต่อหน้าสรรเสริญ

- ลับหลังตั้งนินทา
กลับไปข้างบน
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 10/03/2015 4:06 am    ชื่อกระทู้: Re: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พงส.ฯ ที่มีพฤติการณ์รับแจ้งความไว้เบื้องต้นแล้ว... รับจ้าง ทวงหนี้ พึงระวังด้วยนะครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 10/03/2015 4:40 am    ชื่อกระทู้: Re: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พงส.ฯ ที่มีพฤติการณ์รับแจ้งความไว้เบื้องต้นแล้ว... รับจ้าง ทวงหนี้ พึงระวังด้วยนะครับ

มันพันด้วยพยานเอกสาร .....ตายเป็นเบื่อ

แพ่ง/แปลงเป็น อาญา/ผิดตาม พ.ร.บ.นี้/+ ป.อาญา
กลับไปข้างบน
สบ๔อีสาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


เข้าร่วมเมื่อ: 24/02/2008
ตอบ: 5073

ตอบตอบ: 11/03/2015 3:54 am    ชื่อกระทู้: Re: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กม.นี้ วางยาเบื่อ พงสฯ ไว้แล้ว กลุ่มต่อไป ก็พวก สืบ ปราบ ทหาร ที่ชอบรับจ้างทวงหนี้ทั้งหลาย...พึงระวังและสังวรไว้ด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 11/03/2015 10:34 am    ชื่อกระทู้: Re: ตำรวจที่รับจ้างทวงหนี้ ทหารที่รับจ้าวงทวงหนี้ระวังติดคุก ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พวก สืบ ปราบ ทหาร

มึงจะล่อ กรู รึ

ขอฟาดเมิง ก่อนเถอะ

สรุป พาน งู เสือ

พาน ก็รองรับ

งู ก็ งูลอกเชือก

เสือ ก็ไม่มีลายแล้ว
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ปลอมเอกสาร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที