Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
pct55555
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 17/11/2009
ตอบ: 78

ตอบตอบ: 08/08/2014 8:42 am    ชื่อกระทู้: อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียนถามผู้รู้ครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สามารถว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ตามมาตรา 4 (3Cool ประกอบมาตรา 140 ได้หรือไม่ครับ...........................

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๓๗) “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร
(๓๘) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร
มาตรา ๑๔๐[๒๔] เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย
สำหรับความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ[๒๕]
ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง
ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสาม ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที
ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทำผิดดังกล่าว เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่
การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด
ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ทำตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด

มาตรา ๑๔๑[๒๖] ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ชำระค่าปรับตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือตามจำนวนที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานที่ที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง
(๒) ชำระค่าปรับตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งโดยการส่งธนาณัติ หรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายให้แก่อธิบดีพร้อมด้วยสำเนาใบสั่งไปยังสถานที่ และภายในวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชำระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน และในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนรีบจัดส่งใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้คืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่งโดยเร็ว และให้ถือว่าใบรับการส่งธนาณัติ หรือใบรับการส่งตั๋วแลกเงินประกอบกับใบสั่งเป็นใบแทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นเวลาสิบวัน นับแต่วันที่ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าว วิธีการชำระค่าปรับโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและวิธีการส่งใบอนุญาตขับขี่คืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 08/08/2014 9:27 am    ชื่อกระทู้: อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ท่านเจ้าของกระทู้คับ

เหตุแห่งเรื่องนี้ เป็นการดำเนิการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ รัฐ

เป็นการใช้อำนาจดุลพินิจที่ออกนอกกรอบอำนาจผูกพัน

ถ้าผู้ไม่มีส่วนได้เสียร้องเรียน กล่าวหา

เหตุแห่งกรณี จะเกิดอะไรขึ้น คับ

ไอ้บ้า.........เอง คร๊าฟ
กลับไปข้างบน
เทพธันเดอร์นครปฐม
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
สุดยอดแฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: 24/01/2008
ตอบ: 8180

ตอบตอบ: 08/08/2014 9:58 am    ชื่อกระทู้: อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ว่ากล่าวตักเตือน หรือ ออกใบสั่ง ได้ 2 อย่างเท่านั้น ถ้าจะเปรียบเทียบต้องเป็น จพง.ตาม ปวอ.ม.37
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 08/08/2014 10:44 am    ชื่อกระทู้: อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบพระคุณอาจารย์เทพธันเดอร์ครับ และขอบคุณท่านที่ตำหนิ แรงๆ พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 ใครอยากรู้ ก็เปิดอ่านได้ครับ ไม่เข้าใจ ก็สอบถามได้ ไม่ใช่การใช้ อำนาจนอกกรอบ แต่อย่างใด ครับ ท่านผู้เจริญ
กลับไปข้างบน
aj
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 115

ตอบตอบ: 08/08/2014 11:45 am    ชื่อกระทู้: อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอสอบถามผู้รู้ด้วยความเคารพครับ ถ้าเป็นกรณี จนท.ตำรวจสายตรวจพบผู้ฝ่าฝืน พรบ.จราจร จะทำอย่างไรดีครับ เมื่อทาง ตร.อนุญาตให้ผู้ใช้ใบสั่งได้เฉพาะเจ้าหน้าที่จราจรเท่านั้น ซึ่งบ่อยครั้งมากที่ตำรวจสายตรวจพบผู้ฝ่าฝืนได้ร้องขอให้ออกใบสั่ง แต่สายตรวจไม่สามารถจะออกให้ได้ จะว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จราจรอีก ส่วนประชาชนก็แยกไม่ออกว่าตำรวจคนไหนเป็นจราจรคนไหนเป็นสายตรวจ สุดท้ายสายตรวจ ก็ต้องใช้วิธียึดรถมาโรงพัก การตรวจยึดรถ หาใช่จะยึดได้ตามอำเภอใจไม่ จะต้องเป็นกรณีตรวจยึดรถเพื่อตรวจสอบหาเจ้าของ หรือการตรวจยึดเป็นของกลางเท่านั้น ส่วนการยึดรถผู้ฝ่าฝืนความผิด พรบ.อื่นๆ ต้องเข้าเหตุตามมาตรา ๕๙ แห่งพรบ.จราจรทางบก ๒๕๒๒ , ตาม มาตรา ๒๘ ,๒๓(๑) , (๓) แห่ง พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ๒๕๓๕ ส่วนในความผิด พรบ.รถยนต์ ๒๕๒๒ และ พรบ.การขนส่งทางบก๒๕๒๒ กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจยึดรถไว้ ยึดรถไว้เพื่อให้มาชำระค่าปรับก็เป็นการกระทำที่ไม่ชอบอีก การกำหนดค่าปรับเป็นเงินจำนวนเท่าไรนั้นก็เป็นอำนาจของ พงส.ตาม ปวิอาญา ม.37 ปัญหาที่มีตามมาคือมีรถที่ยึดมาเต็มโรงพักจนไม่มีที่จะจอด พอจะมีหนทางแก้ไขอย่างไรครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 11/08/2014 12:39 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จริงๆแล้วกฏหมายให้อำนาจตำรวจที่ทำหน้าที่ควบคุมการจราจร แต่ตำรวจเรามักคิดว่าตำรวจจับความผิดซึ่งหน้าได้หมด และกรณีสินบนรางวัลเขาก็ให้เฉพาะตำรวจจราจรเท่านั้น
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 11/08/2014 6:09 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อำนาจว่ากล่าว เป็นอำนาจเฉพาะ พนงจนท

ตำรวจสายตรวจ ไม่ใช่ พนงจนท ก็ว่ากล่าวไม่ได้

ว เรียก พงจนท มาออกใบสั่ง หรือ มาใช้อำนาจ ว่ากล่าว

ถ้าไม่มีก็ต้อง ว 20
กลับไปข้างบน
aj
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 21/07/2009
ตอบ: 115

ตอบตอบ: 11/08/2014 8:24 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำรวจจราจรส่วนใหญ่ทำงานเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ตำรวจสายตรวจซิต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืน พบเห็นการกระทำผิดตามนโยบาย 5 จอมในช่วงเวลากลางคืนก็มาก เพราะนักเที่ยวสถานบริการที่มีการดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มักจะมาเที่ยวในเวลากลางคืน เมื่อเกิดความเมาก็จะกระทำผิดมาก สายตรวจจะจับก็ไม่มีใบสั่ง ถ้าจับหรือ ว20 ก็ไม่ให้เบิกเงินรางวัล แล้วใครจะจับ หรือว่ากลางคืนผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายดีครับ....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 12/08/2014 12:59 pm    ชื่อกระทู้: อำนาจว่ากล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทุกวันนี้ ตร.จราจร เขาพัฒนาแล้ว

ตีสาม ตีสี่ ยังตั้งด่านอยู่ ก็มี

อาจทำคล้ายๆ สายตรวจ ก็ได้ ในอนาคต นะ
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ทั่วไป ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที