Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ถัดไป  
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ปลอมเอกสาร
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
chid
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 19/10/2012
ตอบ: 638

ตอบตอบ: 27/07/2014 7:58 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรื่อง ขอให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557
กราบเรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
​ตามที่ท่านได้ลงนามในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 แต่ยังไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบโดยทั่วกัน นั้น
สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยขอเรียนว่าประกาศฉบับดังกล่าวมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญของประเทศไทยที่ได้วางโครงสร้างไว้อย่างเหมาะสมกับประเทศไทย และสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินที่เชื่อมโยงกับการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และส่วนภูมิภาคให้อำนาจในการบริหารยุติธรรมแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะข้าหลวงประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บริหารในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับชั้นในสังคมต่างจังหวัดให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรม ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติโดยรวม ดังนั้น ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลเป็นการตัดทอนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการดูแลประชาชน ดังนี้
1. มาตรา 21 หลักการเดิมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดเรื่องพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบสวนในเขตท้องที่อำเภอในจังหวัดเดียวกัน เพื่อให้การสอบสวนของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง และพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และให้การป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิด เอาตัวผู้กระทำผิดไปฟ้องลงโทษดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้หยุดชะงัก อันเกิดปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างพนักงานสอบสวนด้วยกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่จังหวัดจึงเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาด แต่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ข้อ 1 มาตรา 21/1 ให้ผู้บัญชาการ หรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อการตรวจสอบถ่วงดุลกันในชั้นสอบสวนระหว่างพนักงานฝ่ายปกครองกับเจ้าพนักงานตำรวจมีผลกระทบต่อการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่สามารถกำกับดูแลการใช้อำนาจสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจในเขตอำนาจของจังหวัดได้เลย ซึ่งขัดกับโครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทย
2. มาตรา 145 หลักการเดิมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลการสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจและมีอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลการสั่งคดีของพนักงานอัยการ โดยมีอำนาจแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกลั่นกรองดุลพินิจของพนักงานอัยการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแย้งคำสั่งไม่อุทธรณ์
ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา ของพนักงานอัยการด้วย ก็เพื่อให้ผู้ว่าราชจังหวัดในฐานะ
/ฝ่ายบริหาร
- 2 -

ฝ่ายบริหารและเป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดได้ตรวจสอบ กลั่นกรองดุลพินิจของพนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายของแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมีความเห็นแย้งพนักงานอัยการ หรือเห็นชอบตามพนักงานอัยการ นอกจากเหตุผลทางข้อกฎหมาย อาจมีเหตุผลทางการปกครองและการบริหาร เพื่อให้การใช้กฎหมายเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและความมั่นคงของชาติได้ ย่อมเหมาะสมดีอยู่แล้ว
การที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ข้อ 3 มาตรา 145/1
ให้ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขัดกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) อำนาจสอบสวนของตำรวจและอำนาจฟ้องของอัยการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อไม่ให้ตำรวจและอัยการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมาย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดูแลความถูกต้องและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การออกประกาศดังกล่าวจึงเกิดประโยชน์แก่องค์กรตำรวจเท่านั้นโดยมีอำนาจเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด
จากเดิมที่มีอำนาจเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอีกทั้งประชาชนยังเสียโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีความเป็นกลางในคดีและเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชนและสังคม ประการสำคัญนายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานการประชุมหารือ สำนักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยที่จะตัดอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม ขอได้โปรดทบทวนหลักการดังกล่าวข้างต้นโดยรอบคอบ และโปรดยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
​จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

​พันโท
(กมล ประจวบเหมาะ)
นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
ซึ้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 8:08 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อ้าวเห็นโพสต์ว่า ขอให้ยุบมหาดไทยกัน ไม่ใช่เหรอ
กลับไปข้างบน
chid
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 19/10/2012
ตอบ: 638

ตอบตอบ: 27/07/2014 8:10 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออภัยครับ มันเบิ้ล...

ยุบ มหาดไทย หมายถึงลดขนาดน่ะครับ

ไม่ใช่เฉพาะ มท. สตช. ทุกกระทรวง กรม ลดขนาดหมด

ถ่ายโอนไปสังกัดจังหวัดครับ... ซึ้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 8:13 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เบิ้ลยังไง ฟังไม่ขึ้น เวลาห่างกันแต่ละกระทู้ตั้งสามสี่นาทีนะ เจตนาละสิ ไม่ว่าไรหรอก ตามบาย
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 8:13 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตำรวจนายหนึ่ง บันทึก:
มหาดไทยค้าน คสช. ประกาศแก้ ป.วิอาญา 145/1 เพื่อใคร
ทั้งๆที่ตำรวจไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยแล้ว
แหล่งข่าว กล่าวว่า เมื่อ วันที่ 24 ก.ค.2557 ได้มีการประชุมเรื่องดังกล่าว โดยมีนาย วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา คสช. เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความทางอาญา (ป.วิอาญา) ในการประชุมครั้งนั้นมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 3 ฝ่าย ได้แก่ ตำรวจ สำนักงานอัยการ และกระทรวงมหาดไทย
แหล่งข่าว กล่าวว่า ภายหลังการประชุมดังกล่าว เมื่อเวลา 21.00 น. วันเดียวกัน ได้ทราบว่าหัวหน้า คสช. ได้ลงนามในการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ป.วิอาญา มาตรา 145/1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามผลการประชุม แต่น่าแปลกที่มีข่าวการคัดค้าน ว่าขัดหลักกฎหมายปกครอง หลักการบริหารราชการแผ่นดิน และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า ประกาศฉบับนี้ได้ให้อำนาจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยื่นฟ้อง ไม่ยื่นฟ้องคดีทางอาญา ทั้งนี้แต่เดิมกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการดูแลประชาชน ในเรื่องการรักษาความสงบรวมไปถึงการดูแลความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อประกาศฉบับนี้ออกมาอำนาจของผู้ว่าฯจึงถูกตัดทอนลดลงไป และให้อำนาจนั้นแก่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด ประการสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการถ่วงดุลอำนาจในการพิจารณาคดีความทางอาญา ทั้งในอำนาจการสั่งฟ้องและการสืบสวน ทั้งตำรวจและอัยการ
ในนามของตำรวจนายหนึ่ง ขอยืนยันว่า การแก้ไขเพิ่มเติม ป.วิอาญา มาตร 145/1 ไม่ขัดหลักกฎหมายปกครอง หลักการบริหารราชการแผ่นดิน และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ประกาศฉบับนี้ไม่ได้ให้อำนาจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยื่นฟ้องหรือ ไม่ฟ้องคดีอาญา หรือลดอำนาจของผู้ว่าฯ ลงไป และให้อำนาจนั้นแก่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการถ่วงดุลอำนาจในการพิจารณาคดีความอาญาตามที่เป็นข่าวเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงควรแก้ไขให้เป็นไปตามหลักกฎหมายปกครองและหลักการบริหารราชการแผ่นดิน
ในแง่ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้น ก็ไม่ได้มีการยกเลิก ป.วิ อาญา มาตรา 145 แต่อย่างใดแต่เพิ่มเติม ป.วิ อาญา มาตรา 145/1 สรุปว่าการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตำรวจในกรณีที่มีอัยการคำสั่งไม่ฟ้องและคำสั่งนั้นไม่ใช่ของอัยการสูงสุด ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งสำนวนพร้อมกับคำสั่งเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอื่นให้รีบส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่งเสนอผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบพิจารณาแย้งหรือไม่แย้งคำสั่งของพนักงานอัยการเสนออัยการสูงสุดชี้ขาด การถ่วงดุลอำนาจในการพิจารณาคดีความทางอาญานั้นเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลกันเองไม่จำเป็นต้องให้ผู้ว่าฯ มาคัดค้านอีกเช่นเดียวกับการปฏิบัติในกรุงเทพมหานคร และผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาข้อบกพร่องในสำนวนการสอบสวนและวางมาตรการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสอบสวนได้อย่างรวดเร็วและให้เกิดความยุติธรรม ในข้อเท็จจริง การพิจารณาสำนวนดังกล่าวของผู้ว่าฯ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาซึ่งไม่ถูกกฎหมายเพราะกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าฯแต่เพียงผู้เดียว และนิติกรที่ช่วยพิจารณาก็ไม่มีประสบการณ์ ทำให้คดีในต่างจังหวัดเกิดปัญหาในการอำนวยความยุติธรรม และผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ การแก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ อาญา มาตรา 145/1 จะทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลไม่ใช่การรวบอำนาจไปอยู่ที่ตำรวจ เมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ก็จะสามารถเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลอัยการเสนอความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาต่อไปหรือไม่แย้งก็ถือว่าสิ้นสุดประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอัยการ จะได้มีโอกาสได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นรวมทั้งในชั้นอุทธรณ์และฎีกาด้วย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
กลับไปข้างบน
ปิง
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 19/07/2007
ตอบ: 362

ตอบตอบ: 27/07/2014 8:57 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อ่านหนังสือของสมาคมผู้ปกครองที่เขียนถึง คสช.แล้ว สรุปได้ใจความว่า...

ควรให้ผู้ว่าราชการ เป็นผู้ชี้ขาดเรื่องพนักงานสอบสวนรับผิดชอบการดำเนินการสอบสวน
ในเขตท้องที่อำเภอในจังหวัดเดียวกัน เพราะ

๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่จังหวัดจึงเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาด หากไม่ให้เป็นผู้ชี้ขาดแล้ว
จะเป็นผลเสียเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่สามารถกำกับดูแลการใช้อำนาจสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจ
ในเขตอำนาจของจังหวัดได้เลย ซึ่งขัดกับโครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๒.ผู้ว่าควรเป็นผู้มีอำนาจแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการดังเดิม เพราะให้ผู้บังคับบัญชา
ของพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจแย้งแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จะขัดกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุล

ขอแสดงความนับถือ

​พันโท
(กมล ประจวบเหมาะ)
นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย

************************************************

ตามความคิดเห็นส่วนตัว
หนังสือฉบับนี้ใช้คำพูดสวยหรู อ้างว่าทำเพื่อประชาชน อ้างเพื่อถ่วงดุลกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ
แต่ต้องการสิ่งที่เสียไปคืน แสดงถึงวิสัยทัศน์ความหวงแหนอำนาจ ไม่ยอมพัฒนาไปกับโลกาภิวัฒน์


ผมยังจำได้ ในช่วงที่มีแนวความคิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
และนักปกครองหลายท่านออกว่าคัดคัานกันเสียงขรม อ้างถึงสมเด็จพระยาดำรงเตชานุภาพไปนู้น


ตามหนังสือข้อ ๑.ที่ีว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นควรผู้มีอำนาจชี้ขาดฯเพราะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในจังหวัด
ผมเห็นด้วยครับ... หากผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากกระทรวง ทบวงอื่นได้
ไม่จำเป็นต้องกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเดียว อย่างในปัจจุบัน

ตามหนังสือข้อ ๒.ผู้ว่าควรเป็นผู้มีอำนาจแย้งคำสั่งไม่ฟ้องฯดังเดิม เพราะจะได้ถ่วงดุลฯ
แต่ไม่พูดต่อว่า หาก คสช.คืนอำนาจให้แล้ว ไอ้กฏหมายที่ฝ่ายปกครองทำการสอบสวนนะ
ควรยกให้คนอื่นมีอำนาจแย้ง ไม่ควรเป็นผู้ว่าอีกเช่นกัน เพราะฝ่ายปกครองก็ชงเองกินเองเหมือนกัน


*********************************************************

สอบถามท่าน chid ช่วยกรุณาตอบด้วยครับว่า

๑.หนังสือบันทึกทอง ๗๐ ปี ที่ท่านรชฏ เจริญฉ่ำ.ได้รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับ ความเห็นของอัยการสูงสุด
ต่อความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ นับร้อยความเห็นแย้งนั้น ทางฝ่ายปกครอง(ผู้ว่า)
ได้เคยทำความเห็นแย้งหรือไม่ เพราะเคยอ่านดู ก็มีแต่ตำรวจเท่านั้น หรืออ่านข้ามไปก็เป็นได้

๒.ที่ฝ่ายปกครองต่อสู้และได้ทำการสอบสวนในกฏหมายบางฉบับ เป็นคดีฝ่ายปกครอง
เมื่อสักสองปีก่อนนั้น ฝ่ายปกครองทั่วประเทศมีการสอบสวนบ้างแล้วหรือยัง...?
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 9:00 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หมูหมากาไก่...ทำมั๊ย??เด็กไทยถึงกว่าเพื่อนในย่านอาเซียน!!!เพราะว่า.. หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 9:01 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เอาละซี ท่านชิด รีบไปถามเจ้านายแล้วกลับมาตอบเร้ว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 9:04 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

โง่โง่โง่โง่
กลับไปข้างบน
ชิวล์
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 27/07/2014 9:06 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ท่านชิดครับ เดี๋ยวก็ชินไปเองครับ ใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละ พระพุทธเจ้าบอกว่าการพลัดพรากจากสิ่งอ้นเป็นที่รักมักอาลัย อาวรณ์ โหยหา สบายสบาย
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 9:12 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ท่านกมล ลงนามยัง?////มันจะover action ไปหน่อยรึเปล่าวชิด...อย่าเด็กนักนะเรา!!
กลับไปข้างบน
ชิวล์
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 27/07/2014 9:20 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังครับ สมัยเมื่อไม่นานมานี้ คดีป่าไม้เสนอให้นายอำเภอพิจารณาสั่งการ ปรา
กฎว่าห้าเดือน ยังเก็บไว้ไม่มีความเห็นเลยครับ (พฤติการณ์นี้ ถ่วงดุลย์ หรือถ่วง ครับ)
มีเพื่อนทำงานอยู่ศาลากลาง เขาบอกว่าบางเรื่องเก็บไว้ในลิ้นชัก รอจนกว่ารู้ว่าตัวเองจะย้ายถึงจะรีบเซ็นต์ ( ถ้ารู้ตัวว่าไม่มีความพร้อมก็ให้คนอื่นทำดีกว่า ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงครับ)
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 9:31 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ฝ่ายปกครอง ไม่สามารถถ่วงดุล ฝ่ายตำรวจได้ ในเรื่องของการสืบสวน สอบสวนหรอกครับ เพราะทั้งสองฝ่ายทำงานอย่างเดียวกัน มีอำนาจสืบสวนในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเหมือนกัน มีอำนาจสอบสวนตาม วิอาญา 18 เหมือนกัน มันเหมือนประกอบธุรกิจแข่งกัน

เหมือนฝ่ายปกครองขายไก่ย่าง ตำรวจก็ขายไก่ย่าง มันขายเหมือนกันจะถ่วงดุลกันได้ยังไง มันเป็นเรืองแข่งกันทำงานต่างหาก ในเรื่อง พีเอ็มคิวเอ งานสอบสวนของฝ่ายปกครอง จะเป็นคู่แข่งกับงานสอบสวนของฝ่ายตำรวจ

คำกล่าวที่ว่า ฝ่ายปกครองต้องคงอำนาจสอบสวน ไว้เพื่อถ่วงดุลอำนาจตำรวจ จึงเป็นเรื่องไม่เป็นความจริง พูดให้ดูดีมากกว่า แต่เนื้อในเป็นอย่างท่านชิวล์ ว่าไว้นั่นแหละ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 9:39 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การสอบสวนของปกครอง การสอบสวนของตำรวจ ถูกถ่วงดุลโดยอำนาจต่างองค์กรด้วยกันทั้งคู่ คือ ศาล

อำเภอจะจับต้องไปขอหมายจับจากศาล ตำรวจก็ทำอย่างเดียวกัน

ตำรวจสอบผู้ต้องหาโทษจำคุกต้องมีทนายไว้ถ่วงดุล อำเภอก็เหมือนกันสอบผู้ต้องหาก็ต้องมีทนายไว้ถ่วงดุล

ตำรวจผัดฟ้องฝากขังไม่ชอบ ผู้ต้องหาค้านให้ปล่อยได้ อำเภอก็เหมือนกันผัดฟ้องฝากขังไม่ชอบผู้ตองหาก็ค้านให้ปล่อยได้

เห็นไหม ทั้งปกครอง และตำรวจ ในภารกิจสอบสวนต้องถูกองค์กรอื่นมาถ่วงดุล เขาไม่ได้วางระบบให้ปกครองมาถ่วงดุลตำรวจ เพราะมันทำหน้าที่เหมือนกัน แล้วก็เที่่ยวพูดกันไปเรื่อยเปื่อยกันมานานแบบผิดผิด ว่า สอบสวนปกครองเป็นการถ่วงดุลสอบสวนตำรวจ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 27/07/2014 10:04 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประสบการณ์ตรงนะครับ วันหนึ่งปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงไปจับผู้ต้องหาเสพกัญชาและตรวจยึดกัญชามา1ห่อเล็กพร้อมอุปกรณ์การเสพกัญชา ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกจับกุมซึ่งไม่มีผลตรวจปัสสาวะจากรพ.โดยตั้งข้อหาว่า เสพยาเสพติดประเภท5 ส่ง พงส.ผมเลยถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาเสพกัญชาเขาตอบว่าผู้ต้องหารับว่าเสพฯ ส่วนกัญชาไม่ได้ตั้งข้อหามา เลยถามปลัดฯอีกว่าเคยตรวจปัสสาวะผู้ต้องหาไหม ปลัดบอกว่าไม่เคย ผมเลยแนะนำว่าให้ตำรวจสืบสวนแนะวิธีการส่งแล้วกันว่าทำอย่างไร ที่ยกตัวอย่างมานี้คืออยากจับแต่ทำอะไรไมีเป็นไม่ยอมศึกษา นี่แค่จับนะ ถ้าสอบสวนจะเป็นหรือป่าว ฝ่ายปกครองจับให้เป็นก่อนแล้วกัน แล้วค่อยมาสอบสวน
กลับไปข้างบน
เบอซาตู
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 29/12/2007
ตอบ: 701

ตอบตอบ: 27/07/2014 11:20 pm    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ที่ปรึกษากฏหมายของผู้ว่าคือพนักงานอัยการ แล้วผู้ว่าจะแย้งความเห็นยังไง และตั้งแต่เป็นพนักงานสอบสวนมาก็ไม่เคยเห็นว่าผู้ว่าแย้งความเห็นพนักงานอัยการ
เลยสักคดี
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
หยินหยาง
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/06/2008
ตอบ: 1321

ตอบตอบ: 28/07/2014 12:05 am    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กระทู้ที่ซ้ำกัน..ผมลบให้แล้วนะครับ.. อมยิ้ม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 28/07/2014 7:07 am    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นด้วยกับท่านปิง.......ผู้ที่แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิอาญา ม.145/1ที่แท้จริงคือมือฏหมายอันดับ 1 ของประเทศไทย วันที่ประชุมกัน 3 ฝ่าย ทางปกครองทำไม่ให้เหตุผลอันรับฟังได้ละ ทีเขาแก้มาแล้วกลับจะให้ไปทบทวนอีก ทหารน๊ะความรวดเร็ว เข้มแข็ง เด็ดขาดมันเหนือหน่วยงานราชการอื่นหลายร้อยเท่า ผมว่าทบทวนอย่างไรก็คงเหมือนเดิม หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ หัวเราะ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 28/07/2014 8:00 am    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ในจังหวัดนะ ผู้ว่ามีอำนาจสามฝ่ายในตัวคนเดียว ขัดหลัก ปชต ชัดเจน
1. อำนาจนิติบัญญัติ เห็นชอบ ออกกฎหมาย ข้อบังคับ ท้องถิ่น
2. อำนาจบริหาร เป็นตัวแทนรัฐบาลในต่างจังหวัด
3. อำนาจในกระบวนการยุติธรรมตาม ปวิอ เป็นหน คกก เปรียบเทียบลงโทษปรับตาม กฎหมายหลายฉบับ

ผู้ออกกฎหมายไทยคือสภา ต้องแก้ไข ให้แบ่งอำนาจ ผู้ว่า คงเหลือ ข้อ 2 อย่างเดียว
กลับไปข้างบน
chid
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 19/10/2012
ตอบ: 638

ตอบตอบ: 28/07/2014 8:33 am    ชื่อกระทู้: สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอให้ คสช. ทบทวนคำสั่งที่ 115 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คืนเดียว เละ เรยชิด อิอิ

...

ซึ้ง
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ปลอมเอกสาร ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4  ถัดไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 4

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที