Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - เปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง/ชาย วุฒิทางรัฐศาสตร์ 2561
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

เปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง/ชาย วุฒิทางรัฐศาสตร์ 2561
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
สอบตำรวจ
เว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์


เข้าร่วมเมื่อ: 02/07/2017
ตอบ: 9

ตอบตอบ: 24/08/2018 11:26 am    ชื่อกระทู้: เปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง/ชาย วุฒิทางรัฐศาสตร์ 2561 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง/ชาย วุฒิทางรัฐศาสตร์ 2561

นายร้อยตำรวจหญิง/ชาย

เปิดสอบ วุฒิ ป.ตรี และ ป.โท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางปกครอง

แต่งตั้งเป็น รองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ติดยศ ร้อยตำรวจตรี(ร.ต.ต.)


คุณสมบัติ
•มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
•อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (29 ส.ค.61)
•ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ไม่มีภาระทางทหาร
•หญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
•ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการรับราชการตำรวจ
•สายตาสั้น/ยาว/เอียงได้ โดยใส่แว่นเข้าทดสอบ
•ห้ามตาบอดสี
•มีรอยสักรวมทั่วร่างกายได้ไม่เกิน 16 ตร.ซม. โดยแพทย์ รพ.ตร. จะเป็นผู้พิจารณา
•ไม่มีการสอบวิ่งหรือว่ายน้ำ
•รับเฉพาะบุคคลภายนอก(พลเรือน) ไม่รับข้าราชตำรวจ


วุฒิการศึกษาที่สมัครได้
•1.รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) [การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ ฯลฯ ]
•2.รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.)
•3.รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม.) [การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ]
•4.รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.)
•สภาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 29 ส.ค.61
•นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) และวุฒิอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตามข้อ 1-4 สมัครไม่ได้


วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
•สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น(ไม่มีการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) สมัครที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
•สมัครตั้งแต่วันที่ 23-29 ส.ค.61


กำหนดการที่สำคัญ
•รับสมัคร 23-29 ส.ค.61 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
•ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3 ก.ย.61
•สอบวันจันทร์ที่ 10 ก.ย.61
•ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 14 ก.ย.61
•สอบสัมภาษณ์ 19 ก.ย.61
•ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 30 ต.ค.61


วิธีการคัดเลือก

1.ทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน
•ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
•ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 25 คะแนน
•ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 25 คะแนน
•ความรู้ด้านภาษาไทย 25 คะแนน
•ต้องผ่านเกณฑ์ 60%

2.ทดสอบความรู้ความสามารถ บุคลิกลักษณะทั่วไป และทัศนคติ ด้วยการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
•ความรู้ 20 คะแนน
•ความสามารถ 20 คะแนน
•บุคลิกลักษณะทั่วไป 20 คะแนน
•ทัศนคติ 20 คะแนน
•มนุษยสัมพันธ์ 20 คะแนน
•ต้องผ่านเกณฑ์ 60%


รายละเอียดประกาศสอบ
•ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
•รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ
•โรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ
•แบบบันทึกข้อมูลบุคคล + หนังสือรับรอง
•ไฟล์ประกาศฉบับเต็ม


เอกสารที่ต้อง Print แล้วเอาไปสมัคร
•1.ใบสมัครสอบ
•2.แบบบันทึกข้อมูล (ผนวก ข)
•3.แบบหนังสือรับรอง (ผนวก ค) หนังสือรับรอง (ผนวก ค ) + สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง(บัตรข้าราชการดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ และผู้รับรองต้องยังไม่เกษียณ)
•4.Print เอกสารตามข้อ 1-3 ออกมา และใช้ปากกากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย


เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ)
•1.ใบสมัคร + แบบบันทึกข้อมูล (ผนวก ข) กรอกข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วน
•2.รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1×1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
•3.สำเนาปริญญาบัตร 2 ฉบับ (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้ข้อ 5)
•4.สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 2 ฉบับ (Transcript ฉบับภาษาไทย)
•5.สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (ต้องระบุสาขา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร)
•6.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
•7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
•8.สำเนาหลักฐานทางทหาร 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
•9.หนังสือรับรองความประพฤติ (แบบหนังสือรับรอง ผนวก ค)
•10.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ) อย่างละ 2 ฉบับ
•เอกสารตามข้อ 3-10 ใช้ตัวจริง + สำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องทุกฉบับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> สอบตำรวจ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที