Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จับ ค้น ควบคุม
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 17/04/2015 3:06 am    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปลัดอำเภอ จะมีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตาม พ.ร.บ.ต่างๆ ได้แบบตำรวจหรือไม่ มาคิดกันเล่นๆ นะครับ
มาดูข้อความในความเห็นกฤษฎีกากันนะครับ (เลขเสร็จ523/2531)

สำหรับปลัดอำเภอนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย
คณะที่ 6) ได้เคยพิจารณาไว้แล้วว่า*(6) ในปัจจุบันปลัดอำเภอคงมีฐานะเป็นเพียง
ผู้ช่วยนายอำเภอตามนัยข้อ 57*(7) และข้อ 58*(Cool แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
และรับผิดชอบดังกล่าวในข้อ 57 ให้มีปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจำให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ
และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น
ในอำเภอนั้น
ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 โดยมิได้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนิน
การทางอาญาด้วยตนเองโดยตรงดังที่เคยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช 2457*(9) อีกต่อไปแล้ว นอกจากนี้ อำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอ
ในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา 2 (16)*(10) แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ก็มิใช่ว่าปลัดอำเภอจะสามารถอ้างเพียงบทบัญญัติ
ดังกล่าวเพื่อใช้อำนาจต่าง ๆ ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ด้วย
ตนเองได้โดยอิสระแต่อย่างใด เพราะมาตรา 16*(11) แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้เป็นเงื่อนไขในการใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้ว่า
ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับอันว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจด้วย ซึ่งกรณีเช่นนี้ย่อมเข้าใจได้ว่า บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญานั้นเป็นเพียงการกำหนดหลักการโดยทั่วไปว่า พนักงานฝ่าย
ปกครองและตำรวจเป็นผู้มีอำนาจสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาและกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจะใช้อำนาจ
หน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้เพียงใดบ้างนั้น ประมวลกฎหมาย
อำนาจส่วนไหน เพียงไร เพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติงานและมิให้เกิดความ
สับสนในการปฏิบัติราชการต่อไปได้
เมื่อในขณะนี้ได้มีข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการ
ดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2523 ซึ่งเป็นข้อบังคับที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดขึ้นตาม
นัยมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดอำนาจหน้าที่ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายอำเภอ
และผู้ว่าราชการจังหวัดไว้โดยเฉพาะแล้วแต่ ผู้ใดมีภาระหน้าที่จะต้องปฏิบัติเพียงใด
บ้าง โดยในส่วนของการใช้อำนาจในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองที่จะสามารถเข้า
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางอาญาและใช้อำนาจด้วยตนเองได้โดยตรงนั้น ก็ได้
กำหนดให้อำนาจไว้แต่เพียงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเฉพาะแต่ในกรณีที่ได้
ประสบเหตุความผิดอาญาซึ่งควรจะกระทำการจับกุมได้เท่านั้น
*(12) สำหรับตำแหน่ง
ปลัดอำเภอมิได้มีการกำหนดให้เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการทางอาญาได้ด้วยตนเอง
เมื่อได้พิจารณาบทกฎหมายดังกล่าวประกอบกันแล้วย่อมเข้าใจได้ว่า ในปัจจุบันนี้การใช้
อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกการ
ปฏิบัติหน้าที่มิให้เกิดความสับสน และได้จัดลำดับภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการไว้แล้ว โดยให้ปลัดอำเภอมีบทบาทเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาของ
นายอำเภอซึ่งปกติย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีหน้าที่ที่จะดำเนินการ
ในทางอาญาได้ด้วยตนเองโดยลำพังอีก
...

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 6)
จึงเห็นว่า ปลัดอำเภอมิได้มีภาระรับผิดชอบในด้านการควบคุมดูแลและปราบปรามการ
กระทำผิดอาญาโดยทั่วไปโดยตรงดังเช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฉะนั้น
แม้ว่าปลัดอำเภอจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายบางฉบับ
โดยเฉพาะ หรือได้รับมอบหมายหรือการสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให้ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในบางเรื่องอันมีส่วนเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตท้องที่นั้นด้วย
ก็ตาม แต่กฎหมายหรือคำสั่งที่กรมรปกครองอ้างมานั้นมิได้แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า
ประสงค์จะให้ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในฐานะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุก
ประกาด้วยแต่อย่างใด ฉะนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอจึงย่อมมีอยู่เพียงใน
ขอบเขตเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
เรื่องเท่านั้น...
ส่วนในข้อที่กรมการปกครองอ้างว่า ปลัดอำเภอในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือ
นายอำเภอและในฐานะผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ ย่อมสามารถใช้อำนาจเช่นเดียว
กับที่นายอำเภอมีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาได้ด้วยนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 6) เห็นว่า การที่ข้อ 58 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 218 ฯ บัญญัติให้ปลัดอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอนั้น ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่า
ปลัดอำเภอมีฐานะเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาของนายอำเภอ การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ
ย่อมเป็นไปตามที่นายอำเภอจะได้มอบหมายหรือสั่งการเท่านั้น และตำแหน่งนายอำเภอ
ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ตามมาตรา 2 (17)*(13) แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญานั้น เมื่อกฎหมายได้บัญญัติระบุถึงตำแหน่งดังกล่าวโดยตรงจึงย่อม
ประสงค์จะให้เป็นตำแหน่งเฉพาะตัวที่จะใช้อำนาจต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ ฉะนั้น การมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้อำนาจแทนจึง
กระทำมิได้ สำหรับการรักษาราชการแทนนายอำเภอนั้นโดยที่วรรคสองของมาตรา 2
(17) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้แล้วว่า พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้น นอกจากเจ้าพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้โดย
เฉพาะแล้ว ยังให้หมายความรวมถึงผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานดังกล่าวด้วย เมื่อ
นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่อยู่เพียงใดปลัดอำเภอในฐานะผู้รักษาราชการแทนย่อมมีอำนาจ
หน้าที่เช่นเดียวกัน แต่สำหรับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางอาญานั้นต้องอยู่
ภายใต้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาด้วย
โดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 6)
มีความเห็นว่า ปลัดอำเภอไม่มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับคดีอาญา
ดังเช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ


...............................................

ขบค.มท.23
*(12) _ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา _
_พ.ศ.2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2525_
4. การประสานงานระหว่างพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่กับพนักงาน
สอบสวนอื่น
ฯลฯ ฯลฯ
4.4 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอได้ประสบเหตุ ความ
ผิดอาญาซึ่งควรจะกระทำการจับกุมได้ ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอทำการจับกุม
แต่ถ้าไม่อาจจับกุมได้ทันทีก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ทำการ
จับกุม และเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนดำเนินคดี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ
ทำการสืบสวนสอบสวน หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในที่เกิดเหตุหรือดำเนินการทั้งหลายอื่น ๆ เช่น ตรวจตัวบุคคล ตรวจสิ่งของค้นเพื่อพบ
สิ่งของ และยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบ ตลอดจนสอบถามปากคำบุคคลและดำเนินการอย่างอื่น
เท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นหลักฐานในชั้นต้น และบันทึกไว้ แล้วให้ส่งหลักฐานการสืบสวน
สอบสวนนั้นและตัวบุคคลที่จับกุมไว้ไปให้พนักงานสอบสวนท้องที่ดำเนินการต่อไป

ในเรื่องการจับกุม กำหนดให้ผู้ว่าฯ กับ นายอำเภอเท่านั้น ปลัดอำเภอไม่เกี่ยว หากเป็นเช่นนี้แล้ว กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านละ จะมีอำนาจเยี่ยงไร

ถ้าตีความเช่นนี้ ฉะนั้น หากปลัดเภอได้จับกุมความผิดซึ่งไม่มีอยู่ในกฎกระทรวง ๑๖ พ.ร.บ. ท่าน พงส.ก็ต้องถามถึง นส.มอบหมายภารกิจจากนายอำเภอ มาประกอบอสำนวนการสอบสวนทุกครั้งไป
(ป้องกันจังหวัดทุกจังหวัด มีคำสั่งให้สืบสวนหาข่าวคดียาเสพติด สามารถพกปืนได้ทั่วราชอาณาจักร)
และเว้นแต่ ปลัดอำเภอจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายบางฉบับ
โดยเฉพาะ หรือได้รับมอบหมายหรือการสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให้ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในบางเรื่องอันมีส่วนเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตท้องที่ ไม่ต้องใช้ นส.มอบภารกิจ จาก นภอ.

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 20/04/2015 10:42 am    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กำนัน. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ. มีหน้าที่รักษาความสงบ ตาม พรบ. ปกครองท้องที่ จึงเป็น จพง. ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มีหน้าที่จับกุม ปราบปราม สืบสวนได้. เฉพาะในเขตรับผิดชอบตนเอง. ผู้ใหญ่บ้านเพาะเขตหมู่บ้าน. กำนันเฉพาะในเขตตำบล

ปลัดอำเภอ. จะมีคำสั่ง นอ. ให้รับผิดชอบตำบล. จึงจับได้เฉพาะในเขตตำบลตนเองในฐานะ ผู้มีหน้าที่รักศาความสงบ. เป็น. จพง.ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

สำหรับฝ่ายปกครองในส่วนกลาง เช่น หัวหน้าฝ่าย. หัวหน้ากอง ในสำนักสอบสวนและนิติการมีอำนาจสืบสวนสอบสวนในเขตอำนาจของนายอำเภอ

ดังนั้น จพง จากสำนักสอบสวนแบะนิติการจึงจับกุมได้ในภูมิภาคในเขตท้องที่อำเภอทั่วประเทศ. แต่จับใน กทม. ไม่ได้ เพราะไม่มีเขตอำนาจ ใน กทม. ต้องเอาตำรวจไปร่วมด้วย. เช่น. บชก. หรือ. ส. ที่แก้โครงสร้างอำนาจให้มีหน้าที่ปฎิบัติการตาม ปวิอ. ได้แล้ว

สำหรับ. ผู้ว่า. และ นายอำเภอ เขตอำนาจจับ เฉพาะแต่ในเขตท้องที่ตนเอง

สำหรับตำรวจทุกคน ไม่ว่าจะเป็น หมอตำรวจ นักเรียนตำรวจ อาจารย์ตำรวจ จับซึ่งหน้าได้ทั่วราชอาณาจักร. เพราะ พรบ ตำรวจให้ตำรวจมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม. แต่จะไม่มีหน้าที่สืบสวน สืบจับตามหมายจับเพราะต้นสังกัดเป็นองค์กรไม่มีอำนาจหน้าที่ตาม ปวิอ.
กลับไปข้างบน
jetj
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 15/08/2009
ตอบ: 196

ตอบตอบ: 21/04/2015 8:12 pm    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปลัดอำเภอ. จะมีคำสั่ง นอ. ให้รับผิดชอบตำบล. จึงจับได้เฉพาะในเขตตำบลตนเองในฐานะ ผู้มีหน้าที่รักศาความสงบ. เป็น. จพง.ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
**************************

ได้ยินมาอย่างนี้

ปลัดอำเภอในส่วนที่รับผิดชอบตำบลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของอำเภอปลัดอำเภอ หมายความว่า ในส่วนที่มิได้รับผิดชอบตำบลก็มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมทั้งอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามอำนาจแห่งกฎหมายนั้นๆ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 21/04/2015 10:37 pm    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตาม พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ม 63 ปลัดเป็นผู้ช่วยนายอำเภอ. ถ้านายอำเภอไม่มอบหมายให้ช่วยปลัดก็ไม่มีหน้าที่./

ในหน้าที่รักษาความสงบ. นายอำเภอจึงมอบหมายให้ปลัดไปรับผิดชอบตำบล. ก็ไปเข้าหลักการตาม. พรบ ลักษณะปกครองท้องที่ว่า กำนันมีอำนาจในตำบลอย่างไร. ปลัดประจำตำบลก็มีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น

ปัจจุบันปลัดจะมีหน้าที่ตามตำแหน่งตอนแต่งตั้งมาประจำอำเภอเช่น เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ(ปลัดอำเภอ). ฝ่ายทะเบียน/. ฝ่ายความมั่นคง/ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม. / ฝ่ายป้องกัน และ จะได้รับมอบหมายให้คุมตำบลอึกส่วนหนึ่งในหน้าที่รักษาความสงบจึงเป็นจพง ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ จึงมีอำนาจจับกุมในเขตอำนาจตำบลรับผิดชอบ
กลับไปข้างบน
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 22/04/2015 10:04 am    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

แล้ว ปลัดอำเภอ จับกุมความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทุก พ.ร.บ. หรือไม่ครับ ตรงนี้คือประเด็นที่น่าสนใจนะครับ รอดูธงชัดๆ อยู่ครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 22/04/2015 2:35 pm    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เห็นว่า ปลัดจับได้ทุกความผิดเหมือนตำรวจ

เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะให้เป็นการจับนั้น เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะ ห้ามคนอื่นจับ

แต่ปัจจุบัน ยังไม่เห็นมีกฎหมายเช่นนั้น ถ้ามีแต่ยังไม่เคยเห็น หรือ เห็นแต่ลืม ก็อาจมีได้ ก็ตามกฎหมายนั้นไป

จพง.ฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับได้ตามกฎหมายทุกฉบับ เพียงแต่ขอบอำนาจตามพื้นที่ไม่เหมือนกัน

ตำรวจจับซึ่งหน้าทั่วราชอาณาจักร

ปลัดจับซึ่งหน้าได้ในเขตตำบลที่นายอำเภอมอบหมายให้รับผิดชอบ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 23/04/2015 12:32 pm    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อำนาจจับของปลัด ล้อตามอำนาจจับของผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ 2457

ม.28 ข้อ 4 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกำลังกระทำผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่า เป็นผู้ที่ได้กระทำผิดกฎหมายก็ดีให้จับตัวผู้นั้นไว้และรีบนำส่งต่อกำนันนายตำบล

ข้อ 5 ถ้ามีหมายหรือคำสั่งตามหน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้น เป็นหน้ที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้นและรีบส่งต่อกำนันหรือกรมการอำเภอตามสมควร

ม.35 กำนันมีหน้าที่และอำนาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาดังต่อไปนี้คือ
ข้อ 3 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกำลังกระทำผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่า เป็นผู้ที่ได้กระทำผิดกฎหมายก็ดีให้จับตัวผู้นั้นไว้และรีบนำส่งต่อกรมการอำเภอ

ข้อ 4 ถ้ามีหมายหรือคำสั่งตามหน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในตำบลนั้น เป็นหน้าที่ของกำนันที่จะจับผู้นั้นและรีบนำส่งต่อกรมการอำเภอ

ม.101 หน้าที่และอำนาจของกรมการอำเภอในการที่เกี่ยวด้วยความอาญานั้น มีดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บรรดาอำนาจซึ่งกฎหมายกำหนดไว้สำหรับผู้ใหญ่บ้านและกำนันนั้นให้กรมการอำเภอใช้ได้ทุกอย่าง

ม.66 (2) *ปลัดอำเภอ* เป็นผู้ช่วยและผู้แทนนายอำเภออยู่ในบังคับนายอำเภอ อำเภอหนึ่งมีจำนวนหลัดอำเภอมากน้อยตามสมควรแก่ราชการ

ม.69 ในอำเภอหนึ่ง นอกจากมีกรมการอำเภอให้มีตำแหน่งเสมียนพนักงานอยู่ในบังคับบัญชากรมการอำเภออีกมากน้อยตามสมควรแก่ราชการ กับมี *ปลัดอำเภอ*ประจำตำบลซึ่งมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือกำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลในตำบลนั้น

*ปลัดอำเภอ*ประจำตำบลมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอำเภอซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ แต่รับผิดชอบในกิจการเฉพาะตำบลที่ตนมีหน้าที่ประจำอยู่

ต่อมาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 แล้วก็ตาม แต่กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ยังคงใช้บังคับอยู่ และ มีการประกาศใช้กฎหมายบริหารราชการสยามฯ2476 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีการแก้ไขให้อำนาจต่าง ๆ ของ กรมการอำเภอ เป็นอำนาจของนายอำเภอแทน

หลักกฎหมาย / พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495

ม.41 วรรคท้าย บรรดาอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอำเภอหรือนายอำเภอซึ่งกฎหมายกำหนดให้กรมการอำเภอหรือนายอำเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอำนาจและหน้าที่ของนายอำเภอ

จากกฎหมายเหล่านี้สรุปได้ว่า

เนื่องจาก ปลัด มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอำเภอที่โอนให้ไปเป็นอำนาจของนายอำเภอ ดังนั้น ปลัดอำเภอประจำตำบลมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายอำเภอซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เมื่อนายอำเภอมีอำนาจจับกุมตามอำนาจของผู้ใหญ่ และ กำนัน ปลัดจึงมีอำนาจจับกุมได้เช่นเดียวกับ อำนาจจับของผู้ใหญ่บ้านในเขตหมู่บ้าน อำนาจจับของกำนันในเขตตำบล และอำนาจจับของนายอำเภอ เพียงแต่ขอบอำนาจจับของปลัดจำกัดอยู่แต่ในเขตตำบลที่นายอำเภอได้มอบหมายให้รับผิดชอบเท่านั้น

เมื่อใช้ ป.วิอาญาแล้ว ตาม พรบ.ให้ใช้ปวิอ จะสั่งยกเลิกบทกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับ ปวิอ ในส่วนของการจับในอำนาจผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปลัด นายอำเภอ ตามกฎหมายปกครองท้องที่ในส่วนที่ขัดแย้งกับ ปวิอ. ก็ต้องใช้ ปวิอ.

เช่น เมื่อจับผู้ถูกจับแล้วให้นำส่งท้องที่พนักงานสอบสวนท้องที่จับ ดังนั้น เมื่อจับแล้ว ผู้ใหญ่ กำนัน ปลัด นายอำเภอ จึงต้องนำตัวผู้ถูกจับส่งท้องที่จับ

อนึ่ง ภายหลังจากมีคำวินิจฉัย เมื่อปี 2531 เกี่ยวกับอำนาจจับของปลัดแล้ว ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของปลัด ได้แก่ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 แต่ยังคงวางหลักการเดิมให้ ปลัดเป็นผู้ช่วยนายอำเภอ ฯ และตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 2545 ให้ กรมการปกครองมีอำนาจหน้าที่สืบสวน สอบสวน คดีอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย และในส่วนภูมิภาค ให้มีที่ทำการปกครองอำเภอ ทำหน้าที่ของกรมในจังหวัดต่าง ๆ ปลัดอำเภออยู่ในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ จึงมีอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค ได้การ การสืบสวนสอบสวน การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

แต่ทั้งในต้องอยู่ในขอบอำนาจตามกฎหมายปกครองท้องที่ด้วย ที่ให้ปลัดมีขอบอำนาจในเขตพื้นที่ตำบล ตามคำสั่งเฉพาะที่นายอำเภอมอบหมายให้รับผิดชอบปกครอง ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล ตามมาตรา 69 วรรคสอง

ถาม ประเภทความผิดที่ปลัดจับได้มีอะไรบ้าง

ตอบ จับได้ทุกความผิดที่มีโทษทางอาญา เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะให้เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นๆ เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดบัญญัติไว้เช่นนั้น นอกจากนี้แล้ว ปลัดมีหน้าที่รักษาความสงบตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน และตามกฎหมายจัดตั้งกรมการปกครองต้นสังกัดของปลัด ปลัดจึงเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มีอำนาจสืบสวน จับกุมได้

แต่เขตอำนาจของปลัดมีเพียงท้องที่ตำบลที่รับผิดชอบที่นายอำเภอมอบหมายเป็นการเฉพาะ แต่ถ้านายอำเภอไม่มอบหมายตำบลให้รับผิดชอบ ปลัดก็มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่แต่งตั้งเช่น เป็นเจ้าพนักงานปกครอง(ปลัดอำเภอ)ชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน /ฝ่ายความมั่นคง/ฝ่ายป้องกัน /ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม.
กลับไปข้างบน
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 23/04/2015 4:26 pm    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สุดยอดครับ ขอบคุณครับ สบายสบาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
หนุ่ม 216
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 03/01/2017 8:54 pm    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่
1.ปลัดอำเภอมีอำนาจตาม ป.วิ.อาญา "พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ" หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงาน อื่น ๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิด กฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม
2.พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
ม.67 บัญญัติว่า นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สมุห์บัญชี ซึ่งรวมเรียกกันว่ากรมการอำเภอ ฯลฯ
ม.ุ69 วรรคสอง บัญญัติว่าปลัดอำเภอประจำตำบลมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอำเภอซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ แต่รับผิดชอบในกิจการเฉพาะตำบลที่ตนมีหน้าที่ประจำอยู่./
โดยตอน 3 หน้าที่และอำนาจของกรมการอำเภอ ก.การปกครองท้องที่ ไม่ได้ระบุถึงอำนาจจับกุมไว้โดยเฉพาะว่าปลัดอำเภอมีอำนาจจับกุมเฉพาะเขตตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ
อีกทั้งใน หมวดการที่เกี่ยวด้วยความแพ่งและความอาญา ม.101 ข้อ1 บัญญัติไว้ว่า บรรดาอำนาจซึ่งกฎหมายกำหนดไว้สำหรับผู้ใหญ่บ้านและกำนันนั้น ให้กรมการอำเภอใช้ได้ทุกอย่างข้อ2 บัญญัติไว้ว่า ความผิดอาญาเกิดขึ้นในท้องที่อำเภอใด หรือตัวจำเลยมาอาศัยอยู่ในท้องที่อำเภอใด ให้กรมการอำเภอ(นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สมุหบัญชีอำเภอ) มีอำนาจที่จะสั่งให้จับผู้ต้องหามาไต่สวนคดีเรื่องนั้นในชั้นต้น.
ก็สรุปได้ไว้ ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมคดีอาญาทั้งปวงในเขตพื้นที่อำเภอที่ตนสังกัดอยู่ ไม่จำกัดแค่ตำบลที่ตนเองรับผิดชอบดูแลแต่อย่างใด
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 03/01/2017 10:11 pm    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

กรมการอำเภอยกเลิกไป ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

เปลี่ยนเป็นว่า หน้าที่ใดเป็นของกรมการอำเภอ ให้ตกเป็นหน้าที่ของนายอำเภอ

สำหรับปลัด เป็นผู้ช่วยนายอำเภอ ตามที่นายอำเภอมอบหมาย

นายอำเภอมอบหมายให้ปลัดรับผิดชอบตำบลไหน ก็จับได้ในเขตตำบลนั้น

อำนาจจับของปลัด ไม่เท่านายอำเภอ เพราะยังมี ข้อบังคับมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ

การดำเนินคดีอาญา 2523 วางหลักการเกี่ยวกับหน้าที่จับของฝ่่ายปกครองไว้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/01/2017 2:22 pm    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

*พรบ.จราจรทางบก
ก้มีโทษปรับ
ตามหลัก 5 สถานอาญา
แต่ทำไม ตร.จราจร มีสิทธ อย่าเดียว
พนง.ฝปค. ไม่มีอำนาจจับ สับสน ?
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/01/2017 3:05 pm    ชื่อกระทู้: ปลัดอำเภอ มีอำนาจจับกุมความผิดซึ่งหน้าได้เหมือนตำรวจหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ท่านต้องไปแก้ กฎหมายจราจร ให้ปลัดมีหน้าที่ ออกใบสั่งได้
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จับ ค้น ควบคุม ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที