Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลักทรัพย์
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
จอมโจรจอมใจ
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 29/09/2012
ตอบ: 1367

ตอบตอบ: 30/03/2016 2:33 am    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ...............


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้
“เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม” หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตรี
เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ขึ้นไป ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามคําสั่งนี้
“ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม” หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งมียศต่ํากว่า
ชั้นร้อยตรี เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ลงมา และให้หมายความรวมถึง ทหารประจําการ ทหารกองประจําการ
และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามคําสั่งนีี้

ข้อ ๒ ให้เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามดําเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
อันเป็นความผิดตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายคําสั่งนี้
บุคคลซึ่งเป็นผู้กระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทําความผิดตามวรรคหนึ่งซึ่งจะ
อยู่ในบังคับตามคําสั่งนี้ ต้องเป็นผู้มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) กระทําความผิดโดยการข่มขืนใจให้กระทําการใด ไม่กระทําการใด หรือจํายอมต่อสิ่งใด
โดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง
หรือของผู้อื่น
(๒) แสดงตนให้บุคคลอื่นเกรงกลัว ไม่กล้าขัดขืนหรือร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการ
เพราะเกรงภัยจะเกิดแก่ตน
(๓) ดํารงชีพด้วยการกระทําผิดกฎหมาย
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการใช้ จ้างวาน หรือสนับสนุนการกระทําใดๆ
ที่เป็นการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ ๓ ในการดําเนินการตามข้อ ๒ ให้เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ออกคําสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม
หรือมาให้ถ้อยคํา หรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามข้อ ๒
(๒) จับกุมตัวบุคคลที่กระทําความผิดซึ่งหน้า และควบคุมตัวผู้ถูกจับนําส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อดําเนินการต่อไป
(๓) ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในความผิด
ตามข้อ ๒ โดยในการเข้าร่วมดังกล่าวให้ถือว่าเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามเป็นพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๔) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น รวมตลอดทั้งค้นบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ
ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลซึ่งกระทําความผิด ตามข้อ ๒ หลบซ่อนอยู่หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทําความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิดตามข้อ ๒ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไป ฯลฯ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/074/1.PDF


ทหารเขามาช่วยทำงานแล้ว.......
แต่ว่า ถ้าพบ ความผิดซึ่งหน้า แล้ว ไม่จับกุม ถือว่าละเว้น ด้วยหรือไม่

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/03/2016 7:09 am    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ให้ตำรวจมีอำนาจตาม ป อาญา ฉบับเดียวก็พอแล้ว + ปจ.ปราบจลาจล ก็สมน้ำสมเนื้อกับค่าจ้างแล้ว เรืี่องหวยบ่อนซ่อง ของหนีภาษี สถานบริการต่างๆ ทหารเอาไป จะต้องได้ไม่ต้องซื้อขายตำแหน่ง อยู่ไหนก็ได้ประเทศไทย สบายเลย
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/03/2016 8:01 am    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ใครร่วมลงชื่อจับกุมระวังโดนฟ้องกลับ
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/03/2016 8:48 am    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ทหารไปจับ ตำรวจไม่ไปด้วย ไม่ปฎิบัติการร่วม ไม่มีชื่อในบันทีกจับกุม
โดยเฉพาะความผิดอบายมุข โดน มาตรการฯ ทางวินัย เล่นงาน ชัดเจน

ช่วย ศปก. สอบข้อเท็จจริง ช่วงแต่งตั้งวาระ ย้ายก่อน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/03/2016 9:00 am    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

“เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม” หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตรี
เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ขึ้นไป ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามคําสั่งนี้

“ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม” หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งมียศต่ํากว่า
ชั้นร้อยตรี เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ลงมา และให้หมายความรวมถึง ทหารประจําการ ทหารกองประจําการและอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามคําสั่งนีี้

เฉพาะทหารที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเท่านั้น มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามปวิอ เพราะเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่จับกุมปราบปรามอันตนต้องปฎิบัติตามคำสั่งคสช

เมื่อเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแล้ว การทำงานก็เหมือนตำรวจท้องที่นั่นแหละ แต่กรอบอำนาจเฉพาะ ความผิดท้ายคำสั่งนี้

แต่ยังมีคำสั่งเก่า 3/58 อีกตัวหนึ่ง ให้อำนาจทหารผู้ได้รับแต่งตั้งมอบหมาย จับกุมปราบปรามคดีความผิดเกี่ยวกับ มั่นคง อาวุธปืน ฯลฯ ก็จะซ้อน ๆ กันอยู่กับ คำสั่งใหม่นี้ แต่ไม่ขัดแย้งกัน โดยมีอำนาจค้นไม่มีหมาย เช่นอำนาจตำรวจตาม ปวิอ 92 และอำนาจกักตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะได้กระทำผิดมาแล้ว คราวละ 7 วัน

ตำรวจขอ ว 7 ตรงนี้ได้ โดยเฉพาะคดีสำคัญ ยังต้องรวบรวมหลักฐาน จับซึ่งหน้าไม่ได้ ออกหมายจับยังไม่ได้ ก็ใช้อำนาจทหาร 7 วัน ควบคุมซักถามในที่อันมิใช่ โรงพักฯลฯ แต่จะปฎิบัติต่อเขาอย่างผู้ต้องหายังไม่ได้

รีบใช้อำนาจทหารให้เอื้อต่อหน้าที่ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งหลาย
กลับไปข้างบน
พงส.อาชีพอิสานใต้
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2015
ตอบ: 115

ตอบตอบ: 30/03/2016 9:36 am    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙
เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดบางประการที่เป็นภยันตราย
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทําลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
----------------ฯลฯ-----------------

ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้
“เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม” หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตรี
เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ขึ้นไป ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามคําสั่งนี้
“ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม” หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งมียศต่ํากว่า
ชั้นร้อยตรี เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ลงมา และให้หมายความรวมถึง ทหารประจําการ ทหารกองประจําการ
และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามคําสั่งนี้
----------------ฯลฯ------------------

ข้อ ๘ การกระทําตามคําสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ข้อ ๙ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามและผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม
ที่กระทําการไปตามอํานาจหน้าที่โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่า
กรณีจําเป็น ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที

---------------ฯลฯ----------------

ข้อ ๑๐ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.อาชีพอิสานใต้
สมาชิก
สมาชิก


เข้าร่วมเมื่อ: 24/10/2015
ตอบ: 115

ตอบตอบ: 30/03/2016 10:06 am    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การแต่งตั้ง"เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม" จะแต่งตั้งมาหลายสาย ทั้งจาก กองกำลัง และจาก อัยการศาลทหาร....
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/03/2016 10:24 pm    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

จับแล้ว มาเป็นพนักงานสอบสวน สอบสวนร่วมด้วย ตามข้อ 3
แต่ไม่ได้เป็น หัวหน้าพนักงานสอบสวน
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 30/03/2016 10:40 pm    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

หัวเราะ ไม่ได้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน แต่มาสั่งอีกที สบายมาก // ไม่ทำเหรอ เดี๋ยวรายงานลูกพี่ใหญ่จะเก็บของไม่ทันนะเฟ้ย
กลับไปข้างบน
ioinjo
บุคคลทั่วไป

ตอบตอบ: 01/04/2016 1:12 pm    ชื่อกระทู้: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

บุคคลซึ่งเป็นผู้กระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทําความผิดตามวรรคหนึ่งซึ่งจะ
อยู่ในบังคับตามคําสั่งนี้ ต้องเป็นผู้มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้....
กลับไปข้างบน
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ลักทรัพย์ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที