Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ.
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ.
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จับ ค้น ควบคุม
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 12/04/2014 9:33 am    ชื่อกระทู้: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การจับกุมตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ ขัดหรือแย้งกับ ป.วิ.อ.หรือไม่ อย่างไร
ที่ถามเช่นนี้เนื่องจาก ท่าน chid ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง มีความเห็นว่า ฝ่ายปกครอง สามารถจับกุมตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ มาตรา ๓๕ ข้อ ๓
"มาตรา 35 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 ...
ข้อ 3 เมื่อปรากฏว่า ผู้ใดกำลังจะกระทำผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระทำผิดกฎหมายก็ดี ให้จับผู้นั้นไว้ และรีบนำส่งต่อกรมการอำเภอ"
กระทู้เดิม http://www.sobsuan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27265&postdays=0&postorder=asc&start=260

แต่ความเห็นผมและเพื่อนสมาชิก(ฝ่ายตำรวจ)เห็นว่า ข้ดหรือแย้งกับ ป.วิ.อ.
ท่าน chid ได้โต้แย้งว่า
"ป.วิ.อ. ม.78 (2) ...พฤติการณ์อันควรสงสัย ...

พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ ก็สงสัย ...

เหมือนกันนะครับ ไม่ขัดหรือแย้งกัน ... "

ความเห็นแย้งของผมมีอยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ผมเห็นว่า เป็นเรื่องที่คนเรียนนิติศาสตร์หลายท่านมองออกอย่างง่ายๆ ว่าขัดหรือแย้งกันอย่างไร แทบจะไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากเลย จึงขอเปิดพื้นที่ให้ท่านอื่นแสดงความเห็นกันได้เต็มที่ครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 14/04/2014 6:18 am    ชื่อกระทู้: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ไม่เกี่ยวกับคำถามนะครับ แต่ขอแทรก
ความเห็นของฝ่ายปกครองบางท่อนที่มีต่อ กฤษฎีกา ตามเรื่องเสร็จที่ ๕๒๓/๒๕๓๑
"้ปลัดอําเภอมีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาตามมาตรา 18 วรรคแรก
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แมตอมาจะมีขอบังคับกระทรวงมหาดไทย
วาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.2523 ออกมาจํากัดหนาที่ในการสอบสวน
คดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง โดยใหการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปเปนหนาที่
ของพนักงานสอบสวนฝายตํารวจก็ตาม แตปลัดอําเภอในฐานะพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองก็ยังมีหนาที่สอบสวนคดีอาญาบางอยางได้ คือ คดีอาญาในความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎร กฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน กฎหมายวาดวย
ภาษีบํารุงทองที่ กฎหมายวาดวยภาษีปาย กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กฎหมายวาดวยสัตวพาหนะ กฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง กฎหมาย
วาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน กฎหมายวาดวยสาธารณสุข กฎหมายวาดวย
ประถมศึกษา และหากเปนความผิดอาญาซึ่งผูกระทําผิดกรรมเดียวแตผิดกฎหมายหลายบท
ถาบทใดหรือหลายบทในกรรมนั้นเปนความผิดตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นนอกจาก
ความผิดตามกฎหมายตาง ๆ "

นั่นแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายปกครองไม่ใช่จะสอบสวนได้ทุกคดี ซึ่งมันโยงไปถึงกฎกระทรวง ๑๖ คดี ว่า นอกเหนือจากนั้น ฝ่ายปกครองสอบสวนไม่ได้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ละอ่อน
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 08/12/2007
ตอบ: 1026

ตอบตอบ: 14/04/2014 12:42 pm    ชื่อกระทู้: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

สบายสบาย เห็นจะต้องกลับไปดู วิ.อ.78 (1)(2) ว่ามีส่วนไหนขัดหรือแย้งกันกับ กม.ลักษณะปกครองท้องที่ ฯ ม.35
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
เอ็ม16
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 10/08/2010
ตอบ: 601

ตอบตอบ: 14/04/2014 8:19 pm    ชื่อกระทู้: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ใช้มาถึง พ.ศ.2557 รวมเป็นเวลา 100 ปี ส่วน ป.วิอาญา พ.ศ.2478 ใช้มาถึง พ.ศ.2557 รวมเป็นเวลา 79 ปี ถึง ก.ม.ทั้งสองมีการแ้ก้ไขเพิ่มเติมมาตลอดก็ตาม แต่ผมว่าบางมาตรามันพ้นสมัยไปแล้ว..............ยังมีกฏหมายให้ตำรวจขังพวกเมาสุราอาละวาดไว้ที่โรงพักโดยไม่ผิดกฏหมาย ไม่ได้ยกเลิกและตรามานานร่วม 100 กว่าปีเศษ.......พงส.สนใจค้นดูเอา หาไม่ได้ให้ถามที่ สบส.เพราะผู้การคนเก่า ท่านถ่ายเอกสารไว้เยอะ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 14/04/2014 10:14 pm    ชื่อกระทู้: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

"มาตรา 35 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 ...

ข้อ 3 เมื่อปรากฏว่า ผู้ใดกำลังจะกระทำผิดกฎหมายก็ดี หรือ "มีเหตุควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระทำผิดกฎหมายก็ดี" ให้จับผู้นั้นไว้ และรีบนำส่งต่อกรมการอำเภอ"
ปวิอ 78(2) เมื่อพบบุคคลใดโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า ผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำผิด

เห็นว่าเหตุแห่งการจับ ตามมาตรา 35 แห่ง ลปค.ท้องที่ เป็นกรณีสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระทำผิดกฎหมาย เช่น ฆ่าคนตายมาแล้วหลบหนี และมีเหตุตามกฎหมายให้สงสัยได้ก็ให้มีอำนาจจับกุม อันเป็นการมองย้อนไปในอดีตว่า เขาฆ่าคนตายมาแล้ว และหากจะจับในกรณีสงสัยนี้ ก็ต้องชอบด้วยกฎหมายส่วนอื่นที่บังคับใช้อยุ่ในขณะนั้นด้วย ได้แก่ พรบ.ให้ใช้วิอาญาไปพลางก่อน รศ. 115 ซี่งวางหลักการจับไว้ว่า

ห้ามจับคนใดคนหนึ่งมา หากศาลไม่ได้ออกหมายจับ เว้นแต่ จับคนคนหนึ่งคนใดกำลังทำผิด หรือ คนหนึ่งคนใดซี่งมีเหตุสงสัยล่วงละเมิดพระราชกำหนดกฎหมายที่มีโทษหลวงอยู่จะหลบหลีกกฎหมาย กำลังหนีไป จึงต้องไม่ออกหมายจับก่อน ( โปรดดู พรบ.ให้ใช้วิอาญาไปพลางก่อน รศ 115

สรุป การจับตามข้อ 3 เป็นการจับโดยมองย้อนหลังไปในอดีตหากสงสัยว่าเขาทำผิดแล้วกำหลังจะหลบหนีก็ให้จับโดยไม่ต้องมีหมายจับของศาล จึงมีเนื้อหาแห่งการสงสัยคนละอย่างกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 78(2) ที่เป็นการจับที่มองผลของการกระทำไปในอนาคต มองไปข้างหน้า ไม่ได้มองย้อนหาผลแห่งการทำผิดในอดีต

และเห็นว่า หากมองไปที่ 78(3) ที่ให้จับได้โดยไม่มีหมาย ก็มิใช่จับในเหตุสงสัย แต่จับในกรณีที่มีพยานหลักฐานถึงขนาดน่าเชื่อว่าเขาทำผิดและมีพยานหลักฐานที่จะขอให้ศาลออกหมายจับได้ตามหลักเกณฑ์แห่งมาตรา 66(2)อันได้แก่เขามีพฤติการณ์หลบหนี หรือน่าจะก่อเหตุร้าย หรือจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

เห็นว่า การจับตามข้อ 3 แห่งลักษณะปกครองท้องที่ขัดหรือแย้งกับ การจับตามมาตรา 78(2) และ 78(3) แห่ง ปวิอาญา ผลคือ การจับตามข้อ 3 ยกเลิกไปตาม มาตรา 4 แห่ง พรบ.ให้ใช้ ปวิอาญา

ความจริง มหาดไทย น่าจะได้สังคยานา บทบัญญัติเกี่ยวกับการจับ หรือ บทอื่นๆ ทีมีอยู่ในกฎหมายปกครองท้องที่เสียใหม่หากมีกฎหมายสมัยใหม่บัญญัติเรื่องใดไว้แล้ว ก็ตัดทิ้งของเก่าไปเสียที ของเก่าถอดทิ้งใส่มิ้งดีกว่าครับ จะได้สะดวกสบาย ปลอดภัยแก่ผู้คิดจะเอาของเก่ามาใช้ จะได้หาของเก่าไม่เจออีกแล้ว
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 14/04/2014 10:34 pm    ชื่อกระทู้: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขออธิบาย การจับ 78(2) เพิ่มเติมอีกสักนิด เพื่อความเข้าใจกัน เพราะไม่ค่อยมีใครค่อยใช้อำนาจตรงนี้สักเท่าไร เพราะจับไปแล้ว บางทีท่านอัยการท่านก็ไม่เข้าใจ ไม่ผ่านสำนวนให้

ตาม ปวิอ 78(2) จับในเหตุสงสัยว่า ผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายในอนาคตข้างหน้า มองไปข้างหน้า ไม่ได้มองย้อนอดีต เช่น

ในวันสงกรานต์ผู้ใหญ่บ้านพบเหตุคนเมาสุราในหมู่บ้าน ขว้างปาขวดเบียร์ แตกกระจายเต็มพื้นถนนที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์กัน ห้ามปรามก็ไม่ฟัง หากปล่อยไว้ให้ขว้างปาขวดเบียร์อย่างนี้ เป็นการน่าจะก่ออันตรายแก่ผู้คนในอนาคตอันใกล้นี่ได้ ผู้ใหญ่บ้านก็มีอำนาจตาม มาตรา 78(2) จับกุมคนเมาขว้างปาขวดเบียร์แตกถนนนี้ได้สองฐาน

ฐานแรก เมาประพฤติตนวุ่นวายตามคดีลหุโทษ และ ฐาน จะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น อันเป็นคดี ตาม ป.อาญา มาตรา 46 อยู่ในอำนาจที่ขอให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยสั่งทำทัณฑ์บนไว้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา46นี้(เปิดดูนะครับว่าสั่งยังไงได้บ้าง)

เมื่อจับมาส่ง พงสฯแล้ว พงส.มีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้สอบสวนและต้องทำสำนวนให้เสร็จใน 48 ชั่วโมง ตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ให้ใช้ ป.อาญา 2499 ระยะเวลานี้ไม่มีขยายอีกแล้ว ไม่มีผัดฟ้อง ไม่มีฝากขัง ต้องสรุปสำนวนส่งอัยการใน 48 ชั่วโมง เพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย

ปัญหาคือ อัยการบางท่านก็ไม่เคยทำ และระยะเวลาตรวจสอบสวน สั่งสอบเพิ่มเติมมีน้อย จะทำเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัย ต้องศึกษาลู่ทางให้ดี ความจริงเรื่องนี้ อัยการนั่่นแหละ เป็นต้นเรื่อง ต้นความคิด ออกมาบรรยายให้ พงสฯทำสำนวนประเภทนี้เมื่อหลายปีมาแล้ว สมัยนี้ไม่ค่อยมีโรงพักไหน อัยการท้องที่ไหน ทำสำนวนแบบนี้กันแล้ว แต่ยังทำได้อยู่นะครับ

โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ฝากบ้านกับตำรวจ ถ้ายังทำกันอยู่ เวลาออกตรวจบ้านรับฝากเขาปิดบ้านไว้ แต่พบผู้ต้องสงสัยมีถุงย่าม ในย่ามมีเครื่องมืองัดแงะ มีประวัติต้องคดีลักทรัพย์มาก่อน ติดยาเสพติด แอบซ่อนตัวอยู่พุ่มไม้หลังบ้านที่รับฝากไว้ พบตัวในเวลากลางคืน แบบนี้ก็เข้าเหตุตาม 78(2) เอาไปใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยได้
กลับไปข้างบน
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 14/04/2014 10:38 pm    ชื่อกระทู้: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตัวอย่างการทำสำนวนวิธีการเพื่อความปลอดภัย ที่จับตาม 78(2) ลองเข้าไปที่เวป สภ.เสริมงาม จว.ลำปาง เมื่อก่อนเคยมีเผยแพร่ไว้ ไม่รู้ตอนนี้ถอดออกไปหรือยัง
กลับไปข้างบน
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 15/04/2014 3:05 am    ชื่อกระทู้: Re: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เอ็ม16 บันทึก:
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ใช้มาถึง พ.ศ.2557 รวมเป็นเวลา 100 ปี ส่วน ป.วิอาญา พ.ศ.2478 ใช้มาถึง พ.ศ.2557 รวมเป็นเวลา 79 ปี ถึง ก.ม.ทั้งสองมีการแ้ก้ไขเพิ่มเติมมาตลอดก็ตาม แต่ผมว่าบางมาตรามันพ้นสมัยไปแล้ว..............ยังมีกฏหมายให้ตำรวจขังพวกเมาสุราอาละวาดไว้ที่โรงพักโดยไม่ผิดกฏหมาย ไม่ได้ยกเลิกและตรามานานร่วม 100 กว่าปีเศษ.......พงส.สนใจค้นดูเอา หาไม่ได้ให้ถามที่ สบส.เพราะผู้การคนเก่า ท่านถ่ายเอกสารไว้เยอะ


ไม่มีกฎหมายให้ตำรวจขังพวกเมาสุราอาละวาดไว้ที่โรงพักโดยไม่ผิดกฎหมายครับ ไปดูให้ดีๆ ครับ ลองไปถามชื่อนามสกุล แล้วเขาตอบได้ลงลายมือชื่อได้ในประจำวัน จะยังกล้าขังหรือเปล่าครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 15/04/2014 3:14 am    ชื่อกระทู้: Re: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมขอเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองกฎหมายดังนี้ครับ
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ เพียงแค่สงสัยว่าเป็นผู้กระทำผิดก็จับกุมตัวได้ แม้ไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบก็ตาม จับกุมได้เลย
ป.วิ.อ. แม้จะสงสัยแล้ว ต้องมีพยานหลักฐานอื่นตามที่บัญญัติไว้ประกอบด้วยจึงจะจับกุมตัวได้ หากไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบ แม้จะมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก็ไม่สามารถจับกุมได้

...
สรุปสั้นๆ
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองฯ บอกว่า สงสัย โดยไม่ต้องมีพยานหลักอื่นประกอบ จับกุมได้เลย
ป.วิ.อ. บอกว่า สงสัย อย่างเดียวจับไม่ได้ ต้องมีพยานหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ประกอบจึงจะจับได้

แล้วมันขัดกันไหมละครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เอ็ม16
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 10/08/2010
ตอบ: 601

ตอบตอบ: 15/04/2014 6:47 am    ชื่อกระทู้: Re: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน อ.คนเมืองป่า ครั้งผมไปอบรม สบ 3 ที่ สบส.ก็นานพอสมควร มีท่านผู้การจำชื่อไม่ได้ แต่นามสกุล "ทองมี"ถ้าจำไม่ผิด ท่านเอากฏหมายตำรวจขังพวกเมาสุราไว้ที่โรงพัก เป็นกฏหมายพระเจ้าเหา แต่ยังไม่ได้ยกเลิกมาให้ดู ประธานรุ่นถ่ายเอกสารแจกให้ผู้เข้าอบรมทุกคน ผมยังนำมาใช้อยู่ ผกก.เห็นยังหัวเราะแทบตาย....ประเพณีสงกรานต์ผมขังพวกเมาสุราดังกล่าวไว้จริงครับ ท่านลองค้นดู........ท่านจบเนติ,นม.ค้นได้ไม่ยาก
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 15/04/2014 7:34 am    ชื่อกระทู้: Re: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เอ็ม16 บันทึก:
เรียน อ.คนเมืองป่า ครั้งผมไปอบรม สบ 3 ที่ สบส.ก็นานพอสมควร มีท่านผู้การจำชื่อไม่ได้ แต่นามสกุล "ทองมี"ถ้าจำไม่ผิด ท่านเอากฏหมายตำรวจขังพวกเมาสุราไว้ที่โรงพัก เป็นกฏหมายพระเจ้าเหา แต่ยังไม่ได้ยกเลิกมาให้ดู ประธานรุ่นถ่ายเอกสารแจกให้ผู้เข้าอบรมทุกคน ผมยังนำมาใช้อยู่ ผกก.เห็นยังหัวเราะแทบตาย....ประเพณีสงกรานต์ผมขังพวกเมาสุราดังกล่าวไว้จริงครับ ท่านลองค้นดู........ท่านจบเนติ,นม.ค้นได้ไม่ยาก


ไปดูให้ดีๆ ว่านะครับว่า กฎหมายยกเลิกไปหรือยังพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๖
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๖


๑. กฎหมายโปลิศ ๕๓ ข้อ ซึ่งจะรักษาน่าที่ในพระนคร แลนอกพระนคร
๒. พระราชบัญญัติลักษณพยาน ปีรัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๓
๓. พระราชบัญญัติป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙
๔. ประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙
๕. พระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔
๖. พระราชบัญญัติสำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะแก้ไขเพิ่มเติม ฉะบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๔
๗. พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐
๘. ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐
๙. ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติรถลาก
๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถลาก รถจ้าง รถยนต์ ขนาดเกวียน และล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๖๙
๑๑. พระราชบัญญัติรถลากแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
๑๒. พระราชบัญญัติรถลาก (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๔
๑๓. พระราชบัญญัติรถลาก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๕
๑๔. พระราชบัญญัติรถจ้าง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๔
๑๕. พระราชบัญญัติตามช้าง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๗
๑๖. พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. ๒๔๕๖
๑๗. พระราชบัญญัติชัณสูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๔๕๗
๑๘. พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙
๑๙. พระราชบัญญัติอธิกรณประถมปาราชิก พระพุทธศักราช ๒๔๖๓
๒๐. พระราชบัญญัติปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พุทธศักราช ๒๔๗๑
๒๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำพินัยกรรม์ พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒๒. พระราชบัญญัติป้องกันลูกเรือหลบหนีจากน่าที่เรือค้าขาย หรือไม่อยู่ในเรือเกินเวลาอันสมควร
๒๓. พระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกร พุทธศักราช ๒๔๗๙
๒๔. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘
๒๕. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑
๒๖. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๔
๒๗. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๖
๒๘. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙
๒๙. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒
๓๐. พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐
๓๑. พระราชบัญญัติกักกันผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย พุทธศักราช ๒๔๗๙
๓๒. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๑
๓๓. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙
๓๔. พระราชบัญญัติการเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙
๓๕. พระราชบัญญัติการสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อประโยชน์แห่งครัวเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๒
๓๖. พระราชกำหนดจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๘๓ และพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๘๓
๓๗. พระราชบัญญัติบำรุงพืช พุทธศักราช ๒๔๘๓
๓๘. พระราชบัญญัติจำกัดสิทธิคนไทยผู้กระทำการอันเป็นภัยแก่ชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๔
๓๙. พระราชกำหนดกำหนดเขตต์หวงห้ามคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดกำหนดเขตต์หวงห้ามคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๔
๔๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งที่ไช้เพื่อสาธารนะประโยชน์ไนภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๖
๔๑. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๘
๔๒. พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙
๔๓. พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙
๔๔. พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๕. พระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘
๔๖. พระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
๔๗. พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙

ระวังจะหัวเราะไม่ออกครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
เอ็ม16
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 10/08/2010
ตอบ: 601

ตอบตอบ: 15/04/2014 8:12 am    ชื่อกระทู้: Re: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เรียน อ.คนเมืองป่า ขอชมเชย เยี่ยมจริงๆครับ จงอยู่เป็น พงส.ช่วยน้องๆต่อไป อย่าสมองไหลไปเป็น ศ./อ.ในวาระดิถีสงกรามนต์ ขออวยพรให้ท่านและ พงส.สตช.ทุกๆท่าน มีอายุ วรรณ สุข พล ึิมุ่งหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาในทางที่ถูกที่ควร......
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: 15/04/2014 10:18 am    ชื่อกระทู้: Re: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

คนเมาธรรมดา เมาแล้วหัวเราะ เมาแล้วร้องไห้ เมาหลับ ไม่อาละวาด อยู่คนเดียว พร้อมที่จะถูกละเมิดได้ตลอดเวลา พบตัวเราก็จัดหาสถานที่เหมาะสม ให้พักผ่อนบนโรงพัก ลง ปจว หายเมาก็ให้กลับบ้าน ลง ปจว

เมาประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะ ก็ผิดลหุโทษ ควบคุมได้ตามกติกาลหุโทษ ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม ลง ปจว สอบถามรู้เรือง เมื่อ จพง ถามชื่อ ที่อยู่ ตอบได้ ก็แจ้งข้อหา เปรียบเทียบ ปล่อยไป
กลับไปข้างบน
คนเมืองป่า
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/06/2012
ตอบ: 926

ตอบตอบ: 15/04/2014 1:51 pm    ชื่อกระทู้: Re: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

เช่นกันครับเนื่องในวันสงกรานต์ ขอให้ท่าน เอ็ม16 และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
ให้มั่งมีสมบัติพัสถาน
สำเร็จงานรุ่งเรืองประภัสสร
พูน และเพิ่มเติมค่าฐานันดร
เกียรติกำจรยืนนานกาลเวลา
ปราศจากเภทภัยสิ้นไร้โรค
ประสบโชคคืนวัน สุขหรรษา
มีแต่คนรักใคร่และเมตตา
เป็นที่รักปรารถนาของผู้คน
ขอพรพระสัมฤทธิ์เพื่อมิตรสหาย
ทั้งหญิงชายพรประเสริฐบังเกิดผล เถลิงศกสงกรานต์ผ่านมาดล
ทุกชั้นชนคนไทยมีสุขเอย..
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
พงส.ละอ่อน
ผู้ชำนาญการ
ผู้ชำนาญการ


เข้าร่วมเมื่อ: 08/12/2007
ตอบ: 1026

ตอบตอบ: 15/04/2014 6:53 pm    ชื่อกระทู้: Re: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ยิ้มเท่ห์ ท่านเอ็ม 16 คงสบายดีนะหลังเกษียณหลายปี
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
เอ็ม16
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 10/08/2010
ตอบ: 601

ตอบตอบ: 17/04/2014 10:07 am    ชื่อกระทู้: Re: การจับกุม ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ VS ป.วิ.อ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับท่าน พงส.ละอ่อน(ได้ข่าวว่าท่านเป็นผู้ทรงฯแล้วดีใจด้วย)ผมสะบายดีครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> จับ ค้น ควบคุม ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที