Facebook Page สอบสวน 599 Twitter สอบสวน 599 Youtube สอบสวน 599 facebook group สอบสวน 599 เพิ่มเพื่อน

sobsuan.com :: ดูกระทู้ - แจ้งข้อกล่าวหา ยังไม่ได้สอบสวน ต้องมีทนายหรือไม่
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

แจ้งข้อกล่าวหา ยังไม่ได้สอบสวน ต้องมีทนายหรือไม่
 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> พรบ.ครอบครัว
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
โนปิตะคุง
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 28/10/2010
ตอบ: 392

ตอบตอบ: 15/05/2012 9:21 am    ชื่อกระทู้: แจ้งข้อกล่าวหา ยังไม่ได้สอบสวน ต้องมีทนายหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

มาตรา ๗๐ เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ หรือเด็กหรือเยาวชน
ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดถูกเรียกมา ส่งตัวมา เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้า
พนักงานสอบสวน หรือมีผู้นำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และคดีนั้น
เป็นคดีที่ต้องพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนรีบสอบถามเด็กหรือ
เยาวชนในเบื้องต้นเพื่อทราบชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ สถานที่เกิดและอาชีพของเด็กหรือ
เยาวชน ตลอดจนชื่อตัว ชื่อสกุล และรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การ
ซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย แล้วแจ้งข้อกล่าวหาให้บุคคลดังกล่าวทราบ และแจ้งให้ผู้อำ นวยการ
สถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอำนาจ เพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘๒
การสอบถามเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติและ
ไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเป็นการประจาน
เด็กหรือเยาวชน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงอายุ เพศ สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเป็นสำคัญ และต้องใช้ภาษา
หรือถ้อยคำที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถ้าเด็ก
หรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสารหรือไม่เข้าใจภาษาไทยก็ให้จัดหาล่ามให้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่นใดให้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หากเด็กหรือเยาวชนประสงค์
จะติดต่อสื่อสารหรือปรึกษาหารือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยู่ด้วยและอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการได้ ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการให้ตามควร
แก่กรณีโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๗๑ เมื่อได้สอบถามเบื้องต้นและแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา ๗๐ แล้ว ในกรณีที่เด็กเข้าพบฯ ให้ปฏิบัติตาม ป.วิ.อาญาฯ
กรณี ผุ้ต้องหาเป็นเป็นเยาวชนเข้าพบ พงสฯ จึงได้พฤติการณ์ ข้อกล่าวหา ให้ทราบ แต่ยังไม่ได้สอบสวนเพราะต้องติดต่อทนายความ ประกอบกับผูต้องหายังไม่พร้อม จึงได้นัดวันหลัง แต่เมื่อผู้ต้องหาพร้อมก็เกิน ๑๘ ปีแล้ว
ถามว่า ๑.ในการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งแรกนั้น ต้องมีทนายความหรือไม่ อยางไร หากต้องมี แต่ยังไมได้จัดทนายความให้ต้องดำเนินการอย่างไร
๒.ตอนสอบสวนปากคำผู้ต้องหาเกิน ๑๘ ปี ต้องจัดทนายความหรือไม่ อย่างไร
ขอบคุณครับ

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ลักยม
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 01/04/2012
ตอบ: 67
ที่อยู่: ราชบุรี

ตอบตอบ: 15/05/2012 10:59 am    ชื่อกระทู้: แจ้งข้อกล่าวหา ยังไม่ได้สอบสวน ต้องมีทนายหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ผมเคยถามปากคำเบื้องต้น แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเลย ผมไม่ถามคำให้การใดๆเกี่ยวกับคดี ผมแจ้งโดยไม่มีทนายความแต่มีผู้ปกครองเด็กลงชื่อเป็นพยาน จากนั้นแจ้งการดำเนินคดีเด็กฯที่สถานพินิจฯ นัดสอบสวนภายหลัง ครบ30 วัน ก็พาเด็กไปผลัดฟ้องครั้งที่ ๑
จะต้องทำการสอบสวนอย่างไร มีทนายหรือไม่ นับอายุขณะเด็กฯกระทำผิด มิใช่นับอายุตอนจะสอบสวน
สำหรับการแจ้งข้อกล่าวหานั้น ผมเห็นว่าหากเราไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการถามปากคำเด็กฯ การไม่มีทนายก็ไม่เห็นผู้ต้องหาจะเสียเปรียบตรงไหน เลยแจ้งไปโดยไม่ต้องมีทนาย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว ส่งอีเมล์
เดาตามกฎหมาย
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 21/03/2011
ตอบ: 516

ตอบตอบ: 15/05/2012 6:54 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งข้อกล่าวหา ยังไม่ได้สอบสวน ต้องมีทนายหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาเอาหูมา (ตาดูหูฟัง) ไม่ต้องเอาปากมา เมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถือว่าคดีนั้นมีการสอบสวน การแจ้งข้อกล่าวหา เป็นการกระทำโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายเดียว จึงไม่ต้องมีทนายความ อัยการ นักจิต ฯ กรณีผู้ต้องหาเป็นเด็ก ในคำให้การของผู้ต้องหา ด้านหน้าเป็นการแจ้งข้อหา ส่วนด้านหลังเป็นคำถามปากคำว่าจะให้การอย่างไรตามที่ถูกกล่าวหาด้านหน้าคำให้การ ตอนนี้แหละให้เอาหูมา และปากมา และเป็นพนักงานสอบสวนจะต้องเตือนผู้ต้องหาก่อนว่า ผู้ต้องหามีสิทธิท่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ หากให้การคำให้การของท่านจะใช้ยันตัวท่านในการพิจารณาของศาลได้ การเตือน เป็นหน้าท่ของ พงส. และก็สิทธิของผู้ต้องหา และเมื่อเตือนแล้ว ก่อนถามปากคำต้องสอบถามเรื่องทนายความก่อน ว่าผู้ต้องหามีและ ต้องการทนายความหรือไม่(ก่อนถามว่าจะรับหรือปฏิเสธ) หากพนักงานสอบสวนไม่กระทำ เมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถือว่าการสอบสวนชอบ แต่เป็นบทตัดพยานหลักฐาน คำให้การใดๆ ในชั้นสอบสวนเสียไป ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
crow
แฟนคลับ
แฟนคลับ


เข้าร่วมเมื่อ: 17/09/2010
ตอบ: 307

ตอบตอบ: 16/05/2012 12:59 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งข้อกล่าวหา ยังไม่ได้สอบสวน ต้องมีทนายหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตามท่าน เดานามกฎหมายเลยครับ เป็นเพียงแค่บทตัดพยานเท่านั้นเอง ถือว่าแหล่งที่มาของพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนไม่สมบูรณ์ ตาม ม.๒๒๖/๓ ห้ามศาลรับฟัง
ในชั้นจับกุมหากไม่ได้มอบบันทึกการจับกุมให้ผู้ต้องหา กฎหมายก็ให้สามารถรับฟังได้ เพียงแต่ในเรื่องการชั่งน้ำหนักพยานนั้น แม้จะรับฟังได้แต่ก็ไม่น่าเชื่อถือ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
888
สมาชิกใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 17/09/2009
ตอบ: 54

ตอบตอบ: 16/05/2012 2:18 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งข้อกล่าวหา ยังไม่ได้สอบสวน ต้องมีทนายหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ตาม วิ เด็ก ใหม่ ไม่ทราบว่ายังมีข้อความนี้หรือเปล่าว่าให้ใช้ วิ อาญา ในการสอบสวนโดยอนุโลม หรืออะไรประมาณนี้ ซึ่งถ้าเป็นไปตามบทบังคับดังกล่าวแล้ว การแจ้งข้อกล่าวต่อเด็กหรือเยาวชน ต้องจัดให้มีทนายความหรือที่ปรึกษา ตาม วิ อาญา ม.๑๓๔ ไม่ทราบว่าท่านอื่นเห็นเป็นอย่างไร โปรดช่วยวินิจฉัยด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
ไจแอนท์
กูรู
กูรู


เข้าร่วมเมื่อ: 20/10/2010
ตอบ: 475

ตอบตอบ: 17/05/2012 2:32 pm    ชื่อกระทู้: แจ้งข้อกล่าวหา ยังไม่ได้สอบสวน ต้องมีทนายหรือไม่ ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ความเข้าใจของผม และดูตัวบท ม๗๐ วิ.เด็ก และ ม.๑๓๔ ป.วิ.อาญาแล้ว ข้อความใกล้เคียงกันว่า
......เมื่อผู้ต้องหาปรากฎต่อหน้า ถูกส่งตัวมา ฯลฯ ให้ พงสฯ แจ้งพฤติการณ์รายละเอียดในการประทำความผิดให้ผู้ต้องหาทราบ แล้วจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ
ม.๗๑ เด็ก ม.๑๓๔/๑ ตาม ม.๗๐..., ๑๓๔ ..ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำเด็กให้ถาม หรือจัดให้มีทนายความ...ฯ และให้นำป.วิ.... มาใช้โดยอนุโลม

การแจ้งข้อกล่าวหาตาม ม.๗๐ กับการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำ ม.๗๑ น่าจะป็นการแจ้งคนละครั้ง คือ
- การแจ้ง ม.๗๐ เป็นการแจ้งเมื่อผู้ต้องหาเข้าพบ, ปรากฎต่อหน้า ซึ่งน่าจะไม่ต้องมีทนายความ
- การแจ้ง ม.๗๑ เป็นการแจ้งก่อนสอบสวนปากคำ ซึ่งต้องมีทนายความ หรือที่ปรึกษา กม.

ถูกหรือไม่ครับ ขอคำชี้แนะด้วย
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    sobsuan.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> พรบ.ครอบครัว ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
เนติบัณฑิต | อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | เงินกู้ | สินเชื่อ

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที